غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‏آموخته دکتری فلسفه دانشگاه تهران؛ پژوهشگر پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه تهران

چکیده

یوهان گوتلیب فیشته مدعی بود تنها کسی است که روح فلسفۀ کانت را دریافته و به آن وفادار است. بااین‌حال، در برخی از اساسی‌ترین مسائل، موضع او درظاهر مخالف با کانت به‌نظر می‌رسید، به‌همین‌دلیل با نقدهای جدی مواجه شد، ازجمله امکان «شهود عقلی» برای انسان که کانت آن را انکار می‌کند، اما فیشته آن را بنیاد آگاهی می‌داند و تصریح می‌کند که بدون شهود عقلی امکان حصول آگاهی برای انسان منتفی است. فیشته ازیک‌سو اظهار می‌کند که شهود عقلی مورد‌نظر او و کانت دو مقولة متفاوت‌اند، یعنی اشتراک لفظی دارند و ازسوی‌دیگر، اظهار می‏کند که کانت در این مسئله با او هم‌رأی است. علاوه‌بر آن‏که در نقد دوم، بنابر مقتضیات عقل عملی، شهود عقلی را مجاز می‏داند، فحوای بسیاری از عبارات او در نقد اول نیز مؤید امکان آن است. شارحان درمورد نسبت میان کانت و فیشته در این مسئله اتفاق رأی ندارند. برخی نظر فیشته را مخالف کانت می‌دانند و برخی دیگر میان آن‌ها اختلافی نمی‏بینند. در نوشتار حاضر نخست از پیچیدگی‌های این بحث در نظام کانت و فیشته سخن گفته می‌شود؛ سپس نمونه‌ای از ادلة موافقان و مخالفان مطرح می‌شود؛ و درپایان تحلیل نگارنده درباب نبود اختلاف میان آنان بیان می‏شود.

کلیدواژه‌ها

-         افلاطون؛ 1337، دوره آثار افلاطون، محمد حسن لطفی؛ چاپ اول، تهران، خوارزمی
-          Beiser Frederick C. German Idealizm, The Struggle against Subjectivism, 1781–1801, , 2002, by Harvard University Press
by Blackwell Publishing Ltd
-          Caygill Howard, A Kant Dictionary Blackwell Philosopher Dictionaries, 2000,
-          Fichte J. G, Science of Knowledge, Peter Heath, 2003. By Cambridge University Press
-          Guyer Paul ,The Cambridge Companion to Kant And Modern Philosophy, 2006, by Cambridge University Press
-          Hanna Robert, Kant, Science, and Human Nature, 2006, by Oxford University Press,
-          Kant Immanuel, Critique of Pure Reason, Norman Kemp Smith, 1964, by Macmillan & Co LTD
-          Lacey A. R, A Dictionary of Philosophy, 1996, by Routledge
-          Latta Robert, Leibniz, The Monadology and Other Philosophical Writings, 1951, Oxford University Press,
-          Leibniz. G. W, New Essays on Human Understanding, 1997, by Cambridge University Press
-          Limnatis, Nectarios. G, German Idealism And The Problem Of Knowledge: Kant, Fichte, Schelling, And Hegel, 2008, by Springer Press
-          Maimon, Salomon, Essay On Transcendental Philosophy, 2010, by Continuum International Publishing Group
-          Vater Michael, Philosophy on the Track of Freedom or SystematizingSystemlessness: Novalis’s Reflections on the Wissenschaftslehre, 1795–1796, published in Fichte, German Idealism and Early Romanticism; Fichte Supplement, Volume 24 (2010)
-          Norman Kemp Smith, A Commentary to Kant's "Critique of Pure Reason", by Humanities Press International, Inc, 1996
-          Paton. H. J, The Categorical ImperativeA study in Kant's Moral Philosophy, 1946, by The Anchor Press, Ltd
-          Paton. H. J, Kant's Metaphysic of Experience, London, George Allen and Unwin LTD, 2007
Routledge Encyclopedia of Philosophy, London and New York:Routledge (1998)