غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه فلسفه، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکترا، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

شکل نهایی فلسفه‌ی اخلاق ایمانوئل کانت چگونه است؟ آیا همان‌طورکه شهرت دارد، نظام اخلاقی کانت نظامی خشک، سخت و انعطاف‌ناپذیر است و این فیلسوف آلمانی قرن هجدهم در مسیر سلوک اخلاقی، غایت و سعادت را کنار می‌گذارد؟ چگونه می‌توان اصول اخلاقی کانت را در زندگی روزمره اجرا کرد؟ این‌ها پرسش‌هایی است که در این مقاله مطرح می‌شود و براساس تفسیر آلن وود از اخلاق کانت، پاسخ‌هایی عرضه می‌شود که با نظر متداول درمورد اخلاق کانت تفاوت شایان توجهی دارد. تصویر دقیق اخلاق کانت باید با نگاه به کتاب مهجور مابعد‌الطبیعه‌ی اخلاق ترسیم شود و غایت جایگاه مهمی در آن دارد. در مرحله‌ی عملی هم کانت فرمول دوم را ترجیح می‌دهد که در آن انسان غایت فی نفسه است و به‌عکس تصور عمومی، راه‌حل اصلی کانت آزمون تعمیم‌پذیری و نتایج برآمده از فرمول قانون عام نیست. در همین راستا، عشق و علاقه‌ی به نیکوکاری و کمک به دیگران نه‌تنها مانعی بر سر راه اخلاق نیست که کمک‌حال آن به‌شمار می‌آید.

کلیدواژه‌ها

 1. منابع و علایم اختصاری آلن‌وود[i]

  1. (G), Kant Immanuel, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785, Groundwork for the Metaphysics of Morals, Mary Gregor, 1996, Cambridge
  2. (KPV) _______________, Kritik der praktischen Vernunft 1788, Critique of practical reason, Mary Gregor, 1996, Cambridge
  3.  (MS) _______________, Metaphysik der Sitten 1797, , Metaphysics of Morals, Mary Gregor, 1996, Cambridge
  4. (AK) Immanuel Kants Schriften. Ausgabe der königlich preussischen Akademie der Wissenschaften, Berlin: W. de Gruyter, 1902
  5. White Beck, A Commentary on Kant's Critique of practical Reason, Chicago University of Chicago Press
  6. Ludwig Siep, “Wozu Metaphysik der Sitten?” in O. Höffe (ed.) Grundlegung zur Metaphysik der Sitten: ein kooperativer Kommentar, Frankfurt: Klostermann, 1989
  7. Marcia  W. Baron, Kantian Ethics (Almost) Without Apology, Ithaca: Cornell, 1995

  منابع شرح

  به غیر از سه منبع نخست قبلی که مورد استفاده‌ی مترجمان نیز بوده است، در بخش شرح و توضیح، به این منابع نیز ارجاع داده شد:

  1. (RB) Kant Immanuel, religion within the boundaries of mere reason, 1793, TR: Allen Wood & George di Giovanni, 1998, Cambridge
  2. Paton, H. J, Categorical imperative, 1946, oxford
  3. Robert B. Louden. Applying Kants Ethics The Role of Anthropology, A Companion to Kant, ED: Graham Bird, 2006, Blackwell
  4. Shelly Kagan, Kantianism for Consequentialists, Groundwork for the Metaphysics of Morals. ED: Allen wood, 2002, Yale University Press
  5. David Cummiskey, Kantian Consequentialism, Ethics, Vol. 100, No. 3 (Apr., 1990). pp. 586-615, The University of Chicago Press
  6. R. M. Hare, Sorting Out Ethics, 1998, Oxford
  7. Thomas English Hill, JR, Kant’s Tugendlehre as normative ethics, Kant's Metaphysics of Morals A Critical Guide, ED: Lara Denis, , 2010, Cambridge
  8. Alasdair Macintyer, A short History of ethics A History of Moral Philosophy from the Homeric Age to the Twentieth Century, 2nd Edition, 1998, Routledge
  9. Jens Timmermann, Why Kant could not have been a utilitarian, Utilitas, Vol. 17 no. 3 (243-264), 2005, Cambridge
  10. Sally Sedgwick, Kant's Groundwork of the Metaphysics of Morals, 2008, Cambridge  [i] . با توجه به فقدان بخشی مستقل برای ذکر منابع، در انتهای متن اصلی مقاله، سعی شد منابع مورد استفاده‌ی آلن وود بر اساس علائم اختصاری مندرج در کتاب مارک تیمنز و همچنین پاورقی‌های خود نویسنده استخراج شود. در ضمن، نویسنده در ابتدای مقاله تذکر می‌دهد که ترجمه‌ی انگلیسی آثار کانت از خود وی است؛ لذا درخصوص ترجمه‌ی انگلیسی آثار اصلی کانت به ترجمه‌ی مجموعه‌ی کمبریج اشاره شد که ذیل نظر آلن وود است.