غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی

چکیده

این مقاله در پیِ نشان دادن این نکته است که «دموکراسی» لزوماً «آزادی» و «حقوق بشر» را تضمین نمی‌کند و علل پیدایش این ناسازگاری و راه‌کارهای سازگار کردن آنها را در آرای جِیمز مَدیسن، اَلِکسی دو تُکویل و جان استوارت میل واکاوی می‌کند. «پدران بنیان‌گذار آمریکا» و «نویسندگان مقالات فدرالیست» به احتمال پیدایش این ناسازگاری پی برده و با پیروی از لاک و مُنتِسکیو مجموعه‌ای از «ابزارهای قانونی» را برای پاس‌داری از «آزادی» و «حقوق بشر» پیش‌نهاد کرده بودند. باوجوداین، این مقاله با تفکیک «علل اجتماعی و فرهنگی» از «علل سیاسی و قانونی»، به‌کارگیریِ «ابزارهای قانونی» صرف را برای حل این مشکل راه‌گشا نمی‌‌داند و با بهره‌گیری از مشاهدات و استدلال‌های تکویل در دموکراسی در آمریکا، تمایز او میان «زورگویی ملایم» و «ستم‌گری اکثریت» و نیز مفهوم «توافق همگانی» در جعل رضایت نوآم چامسکی و اِدوارد اِس. هِرمن، گونه‌های محتمل «ستم‌گری» و «زورگویی» در یک نظام دموکراتیک، تأثیر «زورگویی ملایم» بر «خودسانسوری»، «فشارهای سیاسی و اجتماعی بر دگراندیشان» و ناکارآمدی «ابزارهای قانونی» صرف را در حل این مشکلات واکاوی می‌کند. در پایان، بسط نظریه «زورگویی ملایم» در نظریه «زورگویی عرف» میل و راه‌‌کارهای نظری و عملی او برای حل این مشکل واکاوی می‌شوند.

کلیدواژه‌ها

تکویل، اَ. ([1347] 1383). تحلیل دموکراسی در آمریکا. رحمت الله مقدم مراغه‌ای (مترجم). تهران: انتشارات علمی و فرهنگی.
Acton, J. E. E. D. (1907). “The History of Freedom in Antiquity” in John Neville Figgis and Reginald Vere Laurence (eds.), The History of Freedom and Other Essays. London: Macmillan.
Berlin, I. (1969). Four Essays on Liberty. Oxford: Oxford University Press.           
Bureau of Int’l Information Programs. ([2010] 2013). Outline of U.S. Government. Washington: United States Department of State.
Burke, E. (1790). Reflections on the revolution in France: And on the proceedings in certain societies in London relative to that event. London: Printed for J. Dodsley.
Chomsky, N. (1996). Class Warfare. London: Pluto Press.
Feinberg, J. (1984). Harm to Others. Oxford: Oxford University Press.
Hamilton, A. (1787). Federalist NO. 1. New York: Independent Journal.
Hamilton, A., Madison, J., Jay, J., Rossiter, C., & Kesler, C. R. (1999). The Federalist papers. New York, N.Y: Mentor.
Herman, E. S. & Chomsky, N. (1988). Manufacturing consent: The political economy of the mass media. New York: Pantheon Books.
Jefferson, T. (1788). A Letter to James Madison. (Open Document, URL = <https://founders.archives.gov/documents/Madison/01-11-02-0257>, accessed 06.06.2017).
Lippmann, W. (1922). Public Opinion. New York: Harcourt, Brace and Co.
Madison, J. (1787). Federalist NO. 10. New York: New York Packet.
Mansfield, H. C. (2010). Tocqueville. Oxford: Oxford University Press.
Mill, J. S. ([1861] 2001). Considerations on Representative Government. Ontario: Batoche Books.
Mill, J.S. ([1859] 1998). On Liberty. Pennsylvania: Pennsylvania State University. (Open Document, URL = <http://www2.hn.psu.edu/faculty/jmanis/jsmill/liberty.pdf/>, accessed 02.22.2017).
Nozick, R. (1974). Anarchy, State, and Utopia. Oxford: Blackwell.
Pilger, J. (2005). “Let's face it - the state has lost its mind.” NewStatesman.  16 May 2005. (Open Document, URL = <http://www.newstatesman.com/node/192496>, accessed 06.06.2017).
Rand, A. (1961). For the New Intellectual. New York: New American Library.
Rand, A. (1967). Capitalism: The Unknown Ideal. New York: Signet.
Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Cambridge: Harvard University Press.
Rossiter, C. ([1961] 2003). “Introduction” in Clinton Rossiter and Charles R. Kesler (eds.). The Federalist Papers. New York: Signet Classics.
Ten, C. L. (1980). Mill on Liberty. Oxford: Clarendon University Press. (Open Document, URL = <http://www.victorianweb.org/philosophy/mill/ten/>, accessed 06.06.2017).
Ten, C. L. (2009). Mill’s On Liberty: A Critical Guide. Cambridge: Cambridge University Press.
Tocqueville, A. ([1835] 2002). Harvey C. Mansfield and Delba Winthrop (trans.). Democracy in America. Chicago: University of Chicago Press.
Internet Resources