غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دکترای فلسفه غرب، عضو انجمن حکمت و فلسفه ایران (IPS)

چکیده

ثالس بنابر سنت ارسطویی به عنوان نخستین فیلسوف شناخته می‌شود اما او در یونان باستان مرد دانا یا سوفوس نامیده می‌شد. سوفوس و  سوفیا به معنی دانایی در آن زمان به دو وجه از شناخت و عمل دلالت داشت چنان که ثالس در فهرستی از هفت دانای قدیم نام برده می‌شد که جز او، مابقی سیاستمدار و قانونگذار بودند. روایات مربوط به ثالس حکایت از هر دو وجه دارند به گونه‌ای که این روایات او را مردی نشان می‌دهند هم اهل نظر و هم اهل عمل. این دو وجه از نظر و عمل با تحلیل مفهوم آرخه در تعلیم او بهتر دانسته می‌شود چنان که با این تحلیل، معلوم می‌شود آرخه در اندیشه وی همان گونه که معنای بن و اصل را در کیهان دارد و مبنای کیهان‌شناسی او است، دلالت بر حکومت و سلطه نیز دارد و مبنای اندیشه سیاسی او بر همین مفهوم استوار است. هدف مقاله حاضر این است که با ارایه این تحلیل دو وجه از نظر و عمل در مفهوم سوفیا روشن گردد و معلوم شود که ثالس به عنوان یک سوفوس نه تنها یک اندیشمند، بلکه اندیشمندی بود که اندیشه‌اش را در پیوند با عمل دنبال می‌کرد.

کلیدواژه‌ها

لطفی محمد حسن، 1380، دوره آثار افلاطون، جلد اول، تهران، انتشارات خوارزمی.
Allen Reginald, 1996, The dialogues of Plato, v. 3, Ion, Hippias Minor, Laches, Protagoras, Yale University Press.
Aristophanes, 1927, The Peace, The Birds, The Frogs, Benjamin Bickley Rogers, The Loeb Classical Library, Harvard University Press.
Aristotle, 1956, The Metaphysics, H. Tredennick, The Loeb Classical Library, Harvard University Press.
Aristotle, 1950, Politics, The Loeb Classical Library, Harvard University Press.
Barnes Jonathan, 2005, The Presocratic Philosophers, Routledge & Kegan Paul Ltd.
Cornford Francis Macdonald, 1958, Before & After Socrates, Cambridge, Cambridge University Press.
Croix De Saint, 1972, The Origins of the Peloponnesian War, Cornell University Press.
Diels Hermann & Kranz Walther, 1960, Die Fragmente Vorsokratiker, Berlin, Weildmannshe Verlagsbuchhandlung.
Furley David, 1987, The Greek Cosmologists, Cambridge, Cambridge University Press.
Gomperz Theodor, 1905, Greek Thinkers, New York, Charles Scribner’s Sons.
Guthrie William Keith Chambers, 1960, The Greek Philosophers from Tales to Aristotle, Harprer & Brothers.
Hesiod, 2006, Theogony, Works and Days and Testimonia, Glenn W. Most, Loeb Classical Library, Harvard University Press.
Herodotus, 1960, The Histories v.I & v.2, A. D. Godley, The Loeb Classical Library, London, Harvard University Press.
Homer, 1954 The Iliad, A. T. Murray, The Loeb Classical Library, Harvard University Press.
Homer, 1954, The Odyssey, A. T. Murray, The Loeb Classical Library, Harvard University Press.
Hunter R. L., 2012, Plato and the traditions of ancient literature, Cambridge University Press.
Jeager Werner Wilhelm, 1936, The Theology of early Greek Philosophy, Oxford, Oxford University Press. 
Kirk & Raven, 1962, The Presocratic Philosophers, Cambridge, Cambridge University Press.
Kallet Lisa, 1993, Orphism and Christianity in Late Antiquity 1-5.24, University of California Press.
Laertius Diogenes, 1950, Lives if Eminent Philosophers, London, The Loeb Classical Library, Harvard University Press.
Rostovtzeff Michael, 1970, Greece, Oxford University Press.
Martin Christopher, 1988, The Philosophy of Thomas Aquinas, Routledge, Taylor & Francis Group.
McKirahan Richard D., 2010, Philosophy before Socrates, Hackett Publishing Company, Inc.
Palmer John, 2014, The World of Early Greek Philosophy, in the Routledge companion to ancient philosophy, Taylor & Francis Group.
Plato, 1953, Republic, P. Shorey, The Loeb Classical Library, Harvard University Press.
Plato, 1952, Theaetetus & Sophist, H. N. Fowler, The Loeb Classical Library, Harvard University Press.
Plato, 1952, Protagoras & Laches, W. R. M. Lamb, The Loeb Classical Library, Harvard University Press.
Plato, 1953, Symposium & Gorgias, W. R. M. Lamb, The Loeb Classical Library, Harvard University Press.
Plato, 1929, Timaeus, Critias, Cleitophon, Menexenus, Epistles, R. G. Bury, Harvard University Press.
Sacks David, 2005, Encyclopedia o f the ancient Greek World, Facts On File Inc.
Schadewaldt Wolfgang, 1978, Die Anfänge der Pilosophie bei den Griechen, Frankfurt, Suhrkamp.
Spentzou Efrossini & Fowler Don, 2002, Cultivating the Muse: Struggles for Power and Inspiration in Classical Literature, Oxford University Press.
Vatai Frank Leslie, 1984, Intellectuals in Politics in the Greek World, London, Croom Helm.
Xenophon, 1946, Scripta Minor, E. C. Marchant, The Loeb Classical Library, Harvard University Press.
Zeller Eduard, 2001, Outlines of the History of Greek Philosophy, Routledge & Kegan Paul Ltd.