غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

چکیده

ویتگنشتاین در تفکر متقدم خود فلسفه را نقد زبان و هدف رساله منطقی ـ فلسفی را مرز نهادن میان گفتنی و ناگفتنی ( نشان دادنی) و یا به تعبیری میان علم تجربی از یک سو و اخلاق از سوی دیگر قرار داده­است. و این بخش اخیر را مهمتر می­داند. چنین هدف­گذاریی شباهت رساله را پروژه کانتی در نقد عقل محض نشان می­دهد. پرسش اصلی این مقاله این است که آیا با توجه به مشابهت های کلی این دو پروژه، می­توان گفت ویتگنشتاین در حوزه اخلاق نیز از کانت متاثر است؟ اگر بله، این تاثیر تا چه حد است؟ برای ورود به بحث، من یا سوژه و همچنین اراده به عنوان مدخل بحث مطرح می­شوند، سپس با پرداختن به غایت اخلاق و امر راز آمیز به پاسخ پرسش اصلی مقاله خواهیم پرداخت.

کلیدواژه‌ها

n     Barrett, Cyril.(1991).Wittgenstein on Ethics and Religious Belief, Oxford: Blackwell.
n     Glock, Hans- Johann. (1996). A Wittgenstein Dictionary, Wiley.
n     Holzhey, Helmut & Murdoch, Vilem.( 2005). Historical Dictionary of Kant and Kantianism, Maryland: The Scarecrow Press.
n      Kant, Immanuel. (1973). Critique of Pure Reason, Kemp Smith Norman, London: MacMillan.
n     Kant, Immanuel.(1998).Groundwork of the metaphysics of Morals, Gregor Mary, Cambridge: Cambridge University Press.
n     Monk, Ray. (2005). How to read Wittgenstein, London: Grante Books
n     Rhees, Rush. (1965)." Some Developments in Wittgenstein's View of Ethics", the Philosophical Review, Vol. 74. No1. Pp. 17-26.
n     Wittgenstein, Ludwig.(1974). Tractatus Logico – Philosophicus. Pears, David. & McGuinness Brian, London: Routledge.
n     Wittgenstein, Ludwig. (1979). Notebooks 1914-1916. Anscome, G.E.M. Chicago:The University of Chicago Press.
n     Wittgenstein, Ludwig. (1965). "A Lecture on Ethics", The Philosophical Review. Vol. 74. No1. Pp. 3-12.
n                   بارت، سیرل.( 1374). "خدا در ویتگنشتاین متقدم"، علوی تبار، هدایت، ارغنون 7و8 . صص 385-357
n                   پیرس، دیوید. ( 1387). ویتگنشتاین، زنگویی، نصرالله، تهران: سروش.
n                   فسنکول، ویلهلم. (1385]. گفتنی ها ناگفتنی ها. حسینی، مالک، تهران: هرمس.
n                   کانت، امانوئل. ( 1369). بنیاد مابعدالطبیعه اخلاق، عنایت، حمید و قیصری، علی. تهران: خوارزمی.
n                   پرز، دیوید. ( 1382). "ویتگنشتاین و تشبیه نفس به چشم". زعفرانچی، ناصر، در ویتگنشتاین و تشبیه نفس به چشم، مالکوم، نورمن و دیگران. تهران: هرمس. صص165-153.
n                   ماونس، هاوارد. ( 1379). در آمدی بر رساله ویتگنشتاین. علوی نیا، سهراب، تهران: طرح نو.
n                   ویتگنشتاین، لودویگ. ( 1393). رساله منطقی ـ فلسفی. دباغ، سروش، تهران: هرمس.