غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای فلسفه، دانشگاه تبریز

2 دکترای فلسفه، دانشگاه تبریز، دانشیار، گروه فلسفه

چکیده

افلاطون و هابز از برجسته­ترین فیلسوفان سیاسی هستند  هستند که  بر ضرورت تشکیل حکومت مقتدر تأکید کرده­اند. تفوق حکومت مقتدر و ویژگی­های آن در فلسفة سیاسی این دو فیلسوف برخاسته از اوضاع زمانه­شان و مبتنی بر مبانی مابعدالطبیعی اندیشة آن­ها است. افلاطون حکومت مطلقِ علمی- اخلاقی را به قصد پایان دادن به هرج­و­مرج­های علمی-اخلاقی، حکومتی مطلوب و عملی شمرده است و هابز حکومت مطلق سیاسی- امنیتی را به انگیزة پایان دادن به نا امنی­های سیاسی- امنیتی مطرح کرده است. پرسش­اصلی ما در این مقاله این است که: افلاطون و هابز چگونه بر پایة مختصات نظام مابعدالطبیعی­شان، حکومت­های مقتدر خود را تدوین کرده­اند؟مدعای اصلی مقاله این است که نگرش­های هابز دربارة سرشت انسان تقلیل­گرایانه و بدبینانه است و هابز برخلاف افلاطون تلاشی برای ارائه و طرح زندگی مدنی نیکو و بهتر برای انسان نکرده است.این در حالی است که فلسفة افلاطون به دلیل آرمان­های تربیتی­اش انسان­گرایانه­تر است و افلاطون حکومتی را ترجیح می­دهد که شهروندانش را نه در طراز بهایم و در مرتبة شهوت و غضب، بلکه در مرتبة آدمیت می­خواهد. یعنی او انسان را به طراز فضیلت انسانی که همان فعالیت عقلی است ارتقا دهد.

کلیدواژه‌ها

-                     ارسطو (1366)، متافیزیک، ترجمة شرف­الدین خراسانی شرف، چاپ اول، تهران: نشر گفتار.
-                     افلاطون (1380)، دورة آثار افلاطون، 4ج، ترجمة محمد حسن لطفی (و رضا کاویانی)، چاپ سوم، تهران: انتشارات خوارزمی.
-                     پوپر، کارل (1364)، جامعه باز و دشمنانش، ترجمه عزت­الله فولادوند، تهران: انتشارات خوارزمی
-                     گاتری، دبلیو. کی. سی. (1375)، تاریخ فلسفة یونان، ج10، سوفسطائیان1 ، چاپ اول، ترجمة حسن فتحی، تهران: انتشارات فکر روز.
-                     گمپرتس، تئودور(1375)، متفکران یونانی، 3ج، ترجمة محمد حسن لطفی، چاپ اول، تهران: انتشارات خوارزمی.
-                     هابز، توماس، (1393)، لویاتان، ترجمة حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
-               Arendt, Hannah, (1951), Origins of Totalitarianism, Harcourt, Brace and Company: New York.
-               Cees, Leijenhorst, (2007) “Hobbes and Aristotle on Sense Perception and Imagination” in the Cambridge Companion to Hobbes’s Leviathan edited by Patrica Springborg, Cambridge University Press: New York.
-               Hayek, Von Friedrich, (2000),The Road to Serfdom, fiftieth anniversary, the university of Chicago press: Chicago.
-               Hobbes, Thomas, (1969),The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury, vol1, Elements of Philosophy, The First section, Concerning Body (De Corpre), collected and edited by William Moleswortth,John BonhnHenrietta Street, Covent Garden: London.
-               Hobbes, Thomas, (1969), The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury, vol4, Elements of Philosophy, The second  section, Concerning Human Nature (De Homine)  collected and edited by William Moleswortth: John Bonhn Henrietta Street, Covent Garden: London.
-               Hobbes, Thomas, (1969), The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury, vol 3, Leviathan, collected and edited by William Moleswortth, John Bonhn Henrietta Street, Covent Garden: London.
-               Hobbes, Thomas, (1969), The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury, vol4, The Elements of Law, collected and edited by William Moleswortth, John Bonhn Henrietta Street, Covent Garden: London.
-               Hobbes, Thomas, (1969), The English Works of Thomas Hobbes of Malmesbury, vol2, On the Citizen (De Cive), collected and edited by William Moleswortth, John BonhnHenrietta Street, Covent Garden: London
-               Hobbes, Thomas (1998), On the Citizen (De Cive). Edited by Tuck Richard and Michael Silverthorn, Translated by Michael Silverthorn. Cambridge university press: Cambridge.
-               Kuehnelt, Frik Von, (2003)“Monarchy and War” in the Myth of National Defense: Essays on Theory and History ofSecurity Production, ed. Hans-Herman-Hoppe, the Ludwing Von misses institute:
-               Oppenheimer, Franz (1914), The State, Black Rose Books: Montreal
-               Newey, Glen (2008), Routledgephilosophy guidebook to Hobbes and Leviathan, Routledge: London and New York.