غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه غرب دانشگاه اصفهان

2 دانشیار وعضو هیاْت علمی گروه فلسفه دانشگاه اصفهان

چکیده

محاوره گرگیاس یکی از مهمترین محاورات افلاطون است، افلاطون در این محاوره سقراط را به مصاف سوفسطاییان آن عصر می‌برد. آن بخش از محاوره که مورد توجه ما قرار گرفته است، جدال سقراط و کالیکلس است، که از نظر حجم نیمی از محاوره را به خود اختصاص داده است. مقاله حاضر کوشیده است تا ضمن اجتناب از یکسونگری به آرای نیچه، آن‌ها را در تقرب به آرای کالیکلس نشان دهد. هدف مقاله مقایسه میان آرای نیچه و کالیکلس در محاوره گرگیاس است. محوریت مقاله بر روی مفهوم قدرت از نظر این دو است. سعی می‌کنیم با تحلیل این مفهوم محوری آرای این دو را در مورد حقیقت، معنای زندگی، قانون و حقوق تفسیر کنیم. بنابراین پرسش راهنمای سراسر این پژوهش این است که چه نسبتی میان برداشت کالیکلس از قدرت و برداشت نیچه از این مفهوم وجود دارد؟ ُ

کلیدواژه‌ها

-                    افلاطون (1357). دوره کامل آثار افلاطون. ترجمه محمد حسن لطفی و رضا کاویانی. انتشارات خوارزمی.
-                    حقیقی، شاهرخ (1387). گذار از مدرنیته؟ نیچه، فوکو، لیوتار، دریدا. تهران: نشر آگه.
-                    دبلیو. کی. سی. گاتری (1375). تاریخ فلسفه یونان (10). ترجمه حسن فتحی. انتشارت فکر روز.
-                    شوپنهاور، آرتور (1388). جهان همچون اراده و تصور. ترجمه رضا ولی یاری. تشر مرکز.
-                    کاپلستون، فردریک (1381). فردریک نیچه فیلسوف فرهنگ، ترجمه علیرضا بهبانی، دکتر علی اصغر حلبی. تهران: انتشارت زوّار.
-                    نیچه، فردریش (1377). تبارشناسی اخلاق، ترجمه داریوش آشوری. تهران: نشر آگه.
-                    نیچه، فردریش (1372). فراسوی نیک و بد، ترجمه داریوش آشوری. انتشارت خوارزمی.
-                    نیچه، فردریش (1386). اراده به قدرت، ترجمه دکتر مجید شریف. تهران: انتشارت جامی.
-                    نیچه، فردریش (1376). چنین گفت زرتشت/کتابی برای همه کس وهیچ کس. ترجمه داریوش آشوری، تهران: نشر آگه.
-                    نیچه، فردریش (1380). فلسفه، معرفت و حقیقت، ترجمه مراد فرهادپور، انتشارات هرمس.
-                    نیچه، فردریش (1374). آنک انسان، ترجمه رویا منجّم، انتشارات فکر روز.
-                    نیچه، فردریش (1377). حکمت شادان. ترجمه جلال آل احمد، سعید کامران و حامد فولادوند، انتشارات جامی.
-                    نیچه، فردریش (1388). زایش تراژدی از روح موسیقی. ترجمه رویا منجم، نشر مرکز.
-                    هایدگر، مارتین (1387). چه باشد آن چه که خوانندش تفکر. ترجمه سیاوش جمادی، نشر مرکز.
-                    هایدگر، مارتین (1393). نیچه. جلد دوم. ترجمه ایرج قانونی، نشر آگه.
 
 
-                      Burnham. Douglas. (2006) Reading Nietzsche and Analysis of Beyond good and evil.
-                      Kaufman, Waltter. (1975) Nietzsche philosopher psychologist, Antichrist.
-                      Clark, Maudemarie. (1990) Nietzsche on truth and philosophy, Cambridge University Press.
-                      Zupaucic. Alenka. (2003) the shortest shadow Nietzsche’s philosophy of the two.
-                      Zuchert. Catherine. (1996) Postmodern Platos Nietzsche, Hidegger, Gadamer, Struss, Derrida.