غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه شناسی دانشگاه تهران

2 دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

بازاندیشی نه تنها به عنوان مهمترین ویژگی زندگی در جهان مدرن معرفی می‌گردد بلکه از مهمترین دغدغه‌ها و چالش‌های اندیشه متفکران علوم‌اجتماعی معاصر نیز است.  در آراء متفکرانی مانند آنتونی گیدنز  بازاندیشی به عنوان ویژگی اصلی دوران مدرن و بخش جدایی‌ناپذیر از زندگی سیاسی و اخلاقی معاصر مطرح می‌گردد. در حالی که میشل فوکو این پرسش را در برابر ما می‌نهد که چگونه بازاندیشی به عنوان ویژگی اصلی در دنیای مدرن می‌تواند همچنان در کنار روابط قدرت و بازتولید اشکال اجتماعی سلطه قرار داشته باشد؟ این مقاله با بهره‌گیری از نگاه تبارشناسانه فوکویی تلاشی است در جهت توضیح این سوال که چگونه بازاندیشی به مهمترین ویژگی عصر مدرن تبدیل شده است؟
بنابراین، با تکیه بر متون اصلی، در بخش اول به طرح بازاندیشی در آراء گیدنز به عنوان ویژگی اصلی دنیای مدرن پرداخته و در بخش دوم، با نگاه تبارشناسانه فوکو به توضیح چگونگی تبدیل بازاندیشی به ویژگی اصلی دنیای مدرن می‌پردازیم. این مقاله به ما نشان خواهد داد که تا چه اندازه باید اعتماد خود به بازاندیشی در دنیای مدرن را  مورد ارزیابی مجدد قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها

پیرسون، کریستوفر(1384). معنای مدرنیت: گفتگو با آنتونی گیدنز، ترجمه علی اصغر سعیدی، تهران: انتشارات کویر.
جلایی­پور، حمیدرضا و جمال محمدی(1388). نظریه‌های متاخر جامعه‌شناسی، تهران: نشر نی.
دریفوس، هیوبرت و پل رابینو(1379). میشل فوکو: فراسوی ساختارگرایی و هرمنوتیک، مترجم حسین بشیریه، تهران: نشر نی.
سیدمن، استیون(1388). کشاکش آراء در جامعه‌شناسی، ترجمه هادی جلیلی، تهران: نشر نی.
کرایب، یان(1385).  نظریه اجتماعی مدرن. ترجمه عباس مخبر، تهران: نشر آگه.
گیدنز، آنتونی(1390). پیامدهای مدرنیت، ترجمه محسن ثلاثی، تهران: نشر مرکز.
گیدنز، آنتونی(1392). تجدد و تشخص، ترجمه ناصر موفقیان، تهران: نشر نی.
گیدنز، آنتونی(1384). چشم اندازهای جهانی، ترجمه محمدرضا جلایی پور، تهران: نشر طرح نو.
فوکو، میشل(1393). مراقبت و تنبیه، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهان‌دیده، تهران: نشر نی.
فوکو، میشل(1388). اراده به دانستن، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهان‌دیده، تهران: نشر نی.
قادری، ذکریا(1390). نقدگفتمان فلسفی مدرنیته: سوژه، حقیقت و قدرت در اندیشه فوکو، فصلنامه غرب‌شناسی بنیادی، دوره 2، شماره2، پاییز و زمستان: 127-179.
Anderson, P.(1990). “A Culture in Counterflow-1”, New Left  Review, no. 180, pp: 41-78.
Foucault, Michel(1991). “Questions of Method," in Graham Burchell, Colin Gordon, and Peter Miller,eds. The Foucault Effect. Chicago: University of Chicago Press.
Foucault, Michel(1980). “Two Lectures," in Michel Foucault, Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977, ed. Colin Gordon. New York: Pantheon Books.