غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه اصفهان

2 استاد فلسفه دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقولات کانتی باید بالضروره در ارتباط با مُتعلَق دریافتی باشند. اما به دلیل خودانگیخته بودن قوه فهم از یک‌سو و پذیرنده بودن قوه حس از سوی دیگر، باید یک امر مشترکی ارتباط بین این دو قوه آگاهی را ممکن گرداند. هایدگر بیان می دارد که «زمان» همان امر مشترکی است که موجب اتحاد و «تالیف» این دو قوه می شود. بنابراین، به وسیله عمل شماتیزم ما به این نتیجه می رسیم که تفکر یا آگاهی از شهود گرفته تا عقل/فهم سراسر زمانی است. بدین ترتیب، با توجه به چنین تفسیری، زمان نه تنها صورت حساسیت بلکه صورت «خودِ» اندریافت نیز می باشد. بنابراین، هایدگر، وی مرز میان شاکله و مقوله را بر می دارد و «منِ» کانتی به همراه مقولاتش را صورت قاعده مند زمان می داند. در نتیجه، از رهگذر شماتیزم، این زمان است که به دلیل فراهم کردن وحدت آگاهی، ابژکتیویته ابژه را فراهم و احکام تالیفی پیشینی را ممکن می گرداند. زمان همان مرزاندیشیدنی، شناخت و خارجِ شناخت است، یعنی مرز توهم و ابژکتیویتی است. این چنین است که زمان به عنوان تعین استعلایی، افق مواجهه ما با موجودات را تعیین می کند.

کلیدواژه‌ها

-        دکارت، رنه، تأملات در فلسفه اولی، ترجمه احمد احمدی، مرکز نشر دانشگاهی، 1369
-        کانت، ایمانوئل، سنجش خرد ناب، ترجمه میرشمس الدین ادیب سلطانی، امیرکبیر، 1362
-        کانت، ایمانوئل، نقد عقل محض، ترجمه بهروز نظری، ققنوس، 1395
-        کانت، ایمانوئل،  تمهیدات؛ مقدمه ای برای هر مابعدالطبیعه آینده که به عنوان یک علم عرضه شد، غلامعلی حداد عادل، مرکز نشر دانشگاهی، 1394
-        هایدگر، مارتین، فصل‌نامه علم و سیاست بابِل، مناظره داوس میان مارتین هایدگر و ارنست کاسیرر، 1395
-        هایدگر، مارتین، مسائل اساسی پدیدارشناسی، ضیا شهابی، مینوی خرد، 1392
-        هایدگر، مارتین، هستی و زمان، ترجمه سیاوش جمادی، ققنوس، 1389
-       Heidegger, Martin, Kant and the Problem of Metaphysics, (GA 3), Translated by Richard Taft.
-       Bloomington: Indiana University Press, 1997 a
-       Heidegger, Martin, Kant's Thesis about Being in Pathmarks, Translated by Ted E. Klein Jr. and William E. Pohl, Cambridge University Press, 1998
-       Heidegger, Martin, Phenomenological Interpretation of Kant’s “Critique of Pure Reason”. (GA 25), Translated by Parvis Emad and Kenneth Maly. Bloomington: Indiana University Press, 1997 b
-       Heidegger, Martin, What is a Thing?, W. B. Barto and Vera Deutsch, Gateway Editions Ltd, 1967
-       Kant, Immanuel, Critique of Pure Reason Paul, by Guyer and Allen W Wood, Cambridge University Press, 1998
-       Kant, Immanuel, Critique of Pure Reason, Translated with an Introduction Norman Kemp Smith, The Modern Library New York, 1958
-       Martin, Gottfried. Kant's Metaphysics and Theory of Science, trans. P. G.Lucas. Manchester University Press, 1955
-       M. Sherover, Charles, Heidegger, Kant & Time, Indiana University Press, LONDON,1971
-       Poggeler, Otto, Martin Heidegger's Path of Thinking, Daniel Magurshak and Sigmund Barber, Humanities Press International, Inc, 1989
-       Schalow, Frank, The Renewal of the Heidegger Kant Dialogue: Action, Thought, and Responsibility, State University of New York Press, Albany, 1992
-       Vasterling, Veronica, Heidegger "German Idealism and Neo-Kantianism", edited by, Tom Rockmore, Published by Humanity Books, 2000
-       Weatherston, Martin, Heidegger’s Interpretation of Kant, Palgrave Macmillan, 2002