غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه، دانشگاه تبریز

2 استادیار گروه فلسفه دانشگاه تبریز گروه فلسفه

چکیده

فیشته در کتاب بنیادهای حق طبیعی در دیالکتیکی دو سویه نه تنها مفهوم و اصل حق را از اصطلاحاتی در آغاز انتزاعی چون موجود متعقل، کنش‌گری، آزادی، آگاهی، دیگری و مفهوم بیناسوژه‌ای استنباط می‌کند بلکه در عین حال انضمامی شدن تمامی آن‌ اصطلاحات را بر اساس مفهوم و اصل حق تحقق می‌بخشد. بنابراین در نظام فکری فیشته تمامی این مفاهیم مجموعه‌ی پیچیده‌ای را تشکیل می‌دهند که تنها با یکدیگر فهمیده می‌شوند چرا که به صورت دیالکتیکی از درون یکدیگر به وجود می‌آیند و تنها با یکدیگر امکان تحقق دارند. اما در پایان راه به دلیل استنباط قانون حق و تمامی نسبت‌های آن از طریق عقل، موجود متعقل آزاد را زماناً و منطقاً در رأس هرم اصطلاحات بنیادین فلسفه‌ی حق و سیاست فیشته نشان خواهیم داد. در ادامه فیشته در صدد متحقق کردن قانون حق و ضمانت آن برای افراد در جهان خارج، به استنتاج حکومت (در مقام اراده‎‌ی عمومی همگان) و سیاست به عنوان علم دولت گام برمی‌دارد و این علم جدید را همچون خدمتگزار حقی در نظر می‌گیرد که اساس ماهیت خود را به طور پیشینی از موجود متعقل آزاد کسب کرده است.

کلیدواژه‌ها

منابع
Clarke, J. (2014). Fichte’s Transcendental Justification of Human Rights. In Fichte and Transcendental Philosophy (pp. 242-257). London: PALGRAVE MACMILLAN.
Fichte, J. G. (1982). Science of Knowledge. (P. Heath, J. Lachs, Eds., P. Heath, & J. Lachs, Trans.) New York: Cambridge University Press.
Fichte, J. G. (2000). Foundations of Natural Right: According to the Principles of the Wissenschaftslehre. (F. Neuhouser, Ed., & M. Baur, Trans.) Cambridge: Cambridge University Press.
Fichte, J. G. (2005). The System of Ethics: According to the Principles of the Wissenschaftslehre. (K. Ameriks, D. M. Clarke, Eds., D. Breazeale, & G. Zoller, Trans.) New York: Cambridge University Press.
Fichte, J. G. (2012). The Closed Commercial State. (D. J. Schmidt, Ed., & A. C. Adler, Trans.) New York: SUNY PRESS.
Hohler. T. (1982). Imagination and Reflection: intersubjectivity fichte's: Grundlage Of 1794. Hague: Martinus Nijhoff Publishers.
James, D. (2011). Fichte's Social and Political philosophy: property and virtu. Cambridge: Cambrige University Press.
Kinlaw, C. J. (2010). Practical Rationality and Natural Right: Fichte and Hegel on Self-Conception within a Relation of Natural Right. In T. Rockmore, & D. Breazeale (Eds.), Fichte, German Idealism,and Early Romanticism (pp. 207-227). Amsterdam - New York,: Editions Rodopi B.V.
Wood, A. (2016). Fichte’s Philosophy of Right and Ethics. In D. James, & G. Zöller (Eds.), the cambridge companion to fichte. Cambridge cb2 8bs, United Kingdom: Ca[1]mbridge University Press.