غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری اندیشه سیاسی، دانشگاه آزاد چالوس

2 استادیار اندیشه سیاسی، دانشگاه آزاد چالوس

3 دانشیار گروه اندیشه سیاسی، دانشگاه آزاد چالوس

چکیده

عدالت از مفاهیم بنیادینی است که نحله های فکری مختلف به آن توجه ویژه کرده اند.  جان رالز فیلسوف برجسته اخلاق و سیاست در حوزه اندیشه سیاسی مغرب زمین در زمره اندیشمندانی است که تلاش داشت تا پیرامون عدالت اندیشه ورزی کند. رویدادهای سیاسی واجتماعی در ایالات متحده آمریکا،درعرصه جهان ونیزجنگ باویتنام، رالزرابا این پرسش روبروساخت که چه عواملی کشوری چون آمریکا را به سیستمی ناعادلانه وتجاوزکارانه در جهان کشانده است.این دل مشغولی ها،اراده اورا به سوی تدوین یک نظریه تاثیرگذار دراندیشه سیاسی  استوارکرد. جان مایه اندیشه رالز درنظریه عدالت، دارای چهار عنصر کلیدی:شهودگرایی اخلاقی، آزمایش ذهنی، وضعیت اصلی و آزادی  است. کتاب نظریه عدالت او انعکاس دیدگاه او در باره عدالت به مثابه انصاف و عدالت سیاسی است که در آن از عدالت به مثابه انصاف، آزادی قانونی، مفهوم عدالت عدالت توزیعی بحث شده است. عدالت رالز ریشه در سنت کانتی دارد. لذا در آن بر مفهوم  اخلاقی عدالت تأکید می کند و سرانجام تحت انتقاداتی در چرخشی، به عدالت سیاسی می رسد. سوال اصلی در این پژوهش آن است که چه عواملی در شکل گیری نظریه عدالت جان رالز، نقش موثر داشته اند؟ و فرضیه اینست که در شکل گیری عدالت توزیعی او، نظام فلسفی،فلسفه اخلاق،نظریه قرارداد اجتماعی کانت و فلسفه حق هگل، در شکل گیری نظریه عدالت سیاسی او، نقدهای تأثیرگذار از سوی، رادیکال های سیاسی و جامعه گرایان نقش داشته اند.

کلیدواژه‌ها

منابع و مآخذ
الف) منابع فارسی
1)      بشیریه،حسین (1384) تاریخ اندیشه سیاسی غرب،لیبرالیسم و محافظه کاری،تهران،نشر نی.
2)      پوپر،کارل (1380) جامعه باز و دشمنان ان، ترجمه عزت الله فولادوند،تهران ف خوارزمی
3)      تازیکی نژاد،علی (1384) نگاه سنتی و مدرن جهان غرب به عدالت،روزنامه جام جم.
4)      تلیس،رابرت بی (1385) فلسفهرالز، ترجمه خشایار دیهیمی، تهران،نشر طرح نو.
5)      توحید فام، محمد (1391) چرخش در نظریه عدالت جان رالز: از آرما نگرایی متافیزیک تا واقع گرایی سیاسی،رهیافت های سیاسی بین المللی.
6)      جهانبگلو،رامین (1385) سیمای اندیشه جان رالز،مجله علوم سیاسی،شماره 22.
7)      حسینی بهشتی،سید علیرضا (1378) مبانی معرفت شناسی نظریه عدالت اجتماعی،تهران،نشر تبعه.
8)      حمودیان،محمد رفیع (1381) جهان و عدالت، مقایسه ای بین نظریات افلاطون و جان رالز،مجله کیان،شماره 44.
9)      دیرباز،عسکر (1389) نسبت نظریه عدالت جان رالز با فلسفه اخلاق کانت و فلسفه هگل،مجله الهیات تطبیقی،شماره چهارم.
10)  رالز،جان (1383) بازگویی نظریه عدالت،ترجمه عرفان ثابتی،تهران، نشرققنوس
11)  رالز، جان(1392) لیبرالیسم سیاسی، ترجمه موسی اکرمی،تهران ، نشرثالث
12)  رالز،جان (1385) نظریه عدالت،ترجمه حسین اعلامی،فصلنامه حقوق اساسی،سال چهارم،شماره 6 و 7.
13)  رالز، جان(1390) نظریه عدالت،ترجمه سیدمحمدکمال سروریان،مرتضی بحرانی با مقدمه دکتر رضا داوری اردکانی،تهران،چاپ دوم،پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجنماعی
14)  سندل، مایکل (1374) لیبرالیسمومنتقدانآن، ترجمه احمد تدین، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
15)  فولادوند، عزت‌الله (1385) خرد و سیاست، تهران،نشرطرح نو.
16)  لسناف،مایکل ایچ (1378) فیسوفان سیاسی قرن بیستم،ترجمه خشایار دیهیمی،تهران،نشر کوچک.
17)  لسناف،مایکل ایچ (1385) فیسوفان سیاسی قرن بیستم،ترجمه خشایار دیهیمی،تهران،نشر ماهی
18)  واعظی،احمد (1384) جان رالز،نظریه عدالت تا لیبرالیسم سیاسی،قم،انتشارات بوستان کتاب،چاپ اول.
19)  هگل، فردریش ویلهلم،(1378) عناصرفلسفه حق،ترجمه مهبد ایرانی طلب، تهران، پروین
 
 
ب) منابع لاتین
1)      Daniels, N. (1975). Reading Rawls . Oxford: Blackwell2
2)      Dowrkin, R. (1981). “What is Equality? part I. Equality of welfare” and “What is Equality? part II: Equality of Resources”. Philosophy and Public Affair 10; 3
3)      Hegel, fredrich. ( 1959). "Lectures on the history of philosophy". Trans by Haldane. New York.
4)      Kukathas, C. and Pettit, P. (1990). A Theory of Justice and its Critics . Cambridge: Polity Press.
5)      Macpherson, C.B. (1973). “Rawls’s Distributive Justice”. In Democratic Theory: Essays in Retrieval . Ch.IV. London: Oxford University Press.
6)      Nozick, R. (1974). Anarchy, State and Utopia . NewYork: Basic Books.
7)      Rawls, john (1382). "Lectures on the history of moral philosophy. Cambridge.
8)      Rawls, john (1963). “Constitutional Liberty and the Concept of Justice”. In Justice edited by c, Frierdrich and J. Champman. NewYork : Routledge.
9)      Rawls, john (1964). “Justice as fairness”. in Philosophy, Politics and Society . edited by 34. p. Laslett and W. G. Runciman. Oxford: Basil Blackwell.
10)   Rawls, john (1971). A Theory of Justice . Cambridge, Mass: The Belknap Press of Harvard University Press.