غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران‌ شمال

چکیده

ادموند هوسرل پایه گذار پدیدارشناسی در معنای خاص و جدید کلمه است‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌ وی با این نهضت فکری تحولی در فلسفه غرب پدید آورد. پدیدارشناسی استعلایی هوسرل روشمند (متدولوژیکال) است و در زمانه بحران علوم و فلسفه اروپایی آن‌را یگانه طریق مبتنی ساختن بنای معرفت بر پایه‌ایی خلل‌‌‌ناپذیر می‌دانست‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌ پدیدارشناسی هوسرل به توصیف آگاهی محض و افعال آگاهی و نحوه روی­آوری آن می‌پردازد، جهان او، جهان آگاهی است که به‌واسطه قصدیت و تقلیل‌های استعلایی قوام می‌گیرد‌‌‌‌‌‌.
هایدگر کل تاریخ فلسفه غرب را تاریخ غفلت از وجود و فلسفه خود را حول محور "پرسش از مفهوم وجود" پدید آورد‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌ از نظر هایدگر مبدئیت آگاهی در نظام فکری هوسرل منجر به‌بسط سوبژکتیویسم و انفکاک از وجود گردیده، آن‌را درادامه سنت ایدآلیسم غربی قرار داده است‌‌‌‌‌‌.
پدیدارشناسی هرمنوتیکی و فلسفی هایدگر به‌اعتباری در جهت تصحیح پاره‌ایی نارسائی­های سیستم فکری هوسرل است. از نظر هایدگر انسان به‌عنوان موجودی متمایز از سایر موجودات، که وی آن‌را به "دازاین" تعبیر می‌کند‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ به وجود گشودگی و استعلاء دارد. لذا آگاهی نیز شأنی از نحوة هستی دازاین و به تَبَع آن است‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌ این دو فیلسوف علی‌رغم مقاصد فکری مشترک پاره‌ایی تمایزات نیز در سلوک فکری و نحوة مواجهه­شان با مسألة وجود دارند. این مقاله در صدد بررسی این تمایزات است.

کلیدواژه‌ها

منابع
احمدی، بابک،(1384). ساختار و تاویل متن، تهران، نشر مرکز، چاپ هفتم.
بوخنسکی‌‌‌‌‌‌، ا‌‌‌‌‌‌، م. (1379). فلسفه معاصر اروپایی، شرف‌‌‌‌‌‌، انتشارات علمی فرهنگی‌‌‌‌‌‌، چاپ دوم
پالمر‌‌‌‌‌‌، ریچارد (1377). علم هرمنوتیک‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ حنایی کاشانی‌‌‌‌‌‌، سعید‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ تهران‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ انتشارات هرمس‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ چاپ اول.
جمادی‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ سیاوش‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ (1389)‌‌‌‌‌‌. زمینه و زمانه‌ی پدیدار‌شناسی (جستاری در زندگی و اندیشه‌های هوسرل و
هایدگر)‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌ تهران‌‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌ انتشارات ققنوس‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌ چاپ سوم‌‌‌‌‌‌.
خاتمی، محمود، (1394).  فلسفه غربی معاصر، تهران، نشرعلم، چاپ سوم.
 دارنیک،‌‌‌‌‌‌ آندره‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ (1384)‌‌‌‌‌‌. پدیدارشناسی چیست‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ مترجم‌‌‌‌‌‌:‌‌‌‌‌‌ دکتر محمود نوالی‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ سازمان مطالعه و تدوین کتب(سمت)‌‌‌‌‌‌.
دونس اسکوتوس و کانت به روایت هیدگر، تالیف مجتهدی‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ کریم‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ (1387)‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌تهران، انتشارات سروش، چاپ دوم
رشیدیان‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ عبدالکریم‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ (1384). هوسرل در متن آثارش‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ تهران‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ نشرنی‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ چاپ اول‌‌‌‌‌‌.
عبدالکریمی‌‌‌‌‌‌، بیژن‌‌‌‌‌‌، (1395)، تفکر معنوی و سوبژکتیویسم متافیزیکی‌‌‌‌‌‌، پژوهشهای عقلی نوین‌‌‌‌‌‌، سال اول پائیز و زمستان 1395شماره2
عبدالکریمی. بیژن، (1391) هایدگر و استعلا، تهران، انتشارات ققنوس، چاپ اول.
گادامر‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ هانس گئورگ‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ (1381). زبان به مثابه میانجی تجربه هرمنوتیکی‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ احمدی‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ بابک‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ هرمنوتیک مدرن‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ گزینه جستارها‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ تهران‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ نشر مرکز‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ چاپ سوم‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ صص ۲۳۵-۲۰۲
مک کواری، جان؛ (1377)مارتین هایدگر، حنایی کاشانی،سعید، چاپ اول ، انتشارات هرمس
ورنو‌‌‌‌‌‌، روژ؛ وال‌‌‌‌‌‌، ژان. (1372). "پدیدارشناسی و فلسفه‌های هست بودن " مهدوی‌‌‌‌‌‌، یحیی‌‌‌‌‌‌، خوارزمی‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ تهران.
هیدگر‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ مارتین‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌(1386). هستی و زمان، جمادی سیاوش، تهران انتشارات ققنوس، چاپ اول
هوسرل‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ آدموند‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ (1392).‌‌‌‌‌‌ایدهء پدیدارشناسی، رشیدیان عبدالکریم، تهران، انتشارات علمی فرهنگی چاپ سوم
هوسرل‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ ادموند‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ (1396). تأملات دکارتی‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ مقدمه‌ای بر پدیده شناسی‌‌‌‌‌‌،‌ رشیدیان‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ عبدالکریم‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ تهران‌‌‌‌‌‌،‌‌‌‌‌‌ نشرنی‌‌‌‌‌‌
 
منابع لاتین:
 
Fink, Eugen.De la phenomenologie.tran.Didier Franck.Paris:Minuit,1974
Heidegger, Martin. (1994) Einführung in die phänomenologische Forschung (WS 1923/24), GA 17, hrsg. von F.W. von Herrmann, 1. Auflage, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
Heidegger, Martin. (1979) Prolegomena zur Geschichte des Zeitbegriffs (SS 1925), GA 20, hrsg. von Petra Jaeger, 1. Auflage, Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann.
Heidegger, Martin. (1977) Sein und Zeit (1927), GA 2, hrsg. von F.W. von Herrmann,1. Aufla
Husserl, Edmond. (1985) Idees directrices pour und phenomenology . tren: P . Ricoreur . Paris.
Levinas,Theorie de L'intuition dans la phenomenologie de Husserl. Paris:vrin,1970