غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیا رعلوم سیاسی موسسه تاریخ و فرهنگ ایران داانشگاه تبریز

10.30465/os.2021.34145.1679

چکیده

انسان‌شناسی فلسفی با تأمل در ماهیت انسان یکی از حوزه‌های‌ خاص مورد توجه «ماکس شلر» است. رویکرد پدیدارشناسانه وی متأثر از ایده‌آلیسم، فلسفه زندگی و مسیحیت، درصدد ارائه تصویری جامع از انسان است. بدین منظور شلر وجوه واقعی و تجربی انسان را در کنار ارزش‌‌های معنوی و روحانی وی و با اذعان به استقلال آنها از یکدیگر و در عین حال تعامل و پیوندشان مورد توجه قرار می‌دهد. ماکس شلر تحت تأثیر بحران زمانه خود، از سویی توجه خود را به جنبه‌های مغفول مانده آدمی از جمله عواطف و احساسات به ویژه عشق و نفرت معطوف نموده و از سوی دیگر ضمن تلاش برای ارائه معرفتی یقینی در مورد انسان با اجتناب از ذات‌گرایی، امور مربوط به انسان را از منظری پدیدارشناسانه و بر اساس نحوه آشکارگی آنها بررسی می‌کند. همزمان وی ضمن داشتن تعلّقاتی فلسفی، بر اساس دغدغه‌های جامعه‌شناسانه به مسائل انضمامی و واقعی انسان نیز توجهی خاص دارد. شلر در باب انسان افزون بر ویژگی‌های عام و مشترک وی با بقیه، به تشخّص انسان بهای زیادی می‌دهد و البته بر آن است که نمی‌توان انسان را به شیوه‌ای عینی مورد شناسایی قرار داد و تنها باید بر اساس رویکردی پدیدارشناسانه با وی مواجه گردید.

کلیدواژه‌ها

منابع
-جمادی، سیاوش (1395) زمینه و زمانه پدیدارشناسی: جستاری در زندگی و اندیشه­های هوسرل و هایدگر، چاپ پنجم، تهران: ققنوس؛
-ذاکرزاده، ابوالقاسم(1387) فلسفه ماکس شلر(منطق دل)، تهران: الهام؛
-ماندلباوم، موریس (1392) پدیدارشناسی تجربه اخلاقی، ترجمه مریم خدادادی، تهران: ققنوس؛
-Berger, L. Peter and Luckmann, Thomas (1991) The Social Construction of Reality: A Treatise in the Sociology of Knowledge, London: Penguin Books;
-Blosser, Philip (2002) Max Scheler: A Sketch of his Moral Philosophy, in: Phenomenological Approaches to Moral Philosophy, Edi. By John Drummond and Lester Embree, Springer Science + Business Media, BV.;
-Bordo, Susan (1987) The Flight to Objectivity: Essays on Cartesianism and Culture, Albany: State University of New York;
-Buber, Martin (1945) The Philosophical Anthropology of Max Scheler, Philosophy and Phenomenological Research, Vol.6, No.2, Dec.;

-Byrne, Patrick H. (2009) Which Scale of Value Preference? Lonergan, Scheler, von Hildebrand, and Doran, in: Meaning and History in Systematic Theology: Essays in Honor of Robert M. Doran, SJ, Edi. By John D. Dadosky, Milwaukee: Marquette University Press;

-Crosby, John F. (1998) The Individuality of Human Persons: A Study in the Ethical Personalism of Max Scheler, The Review of Metaphysics, Vol. 52, No.1, Sep. PP.21-50;

-Darowski, Roman (2014) Philosophical Anthropology: Outline of Fundamental Problems, Trans. By Lukasz Darowski, Cracow: The Ignatianum Jesuit University in Cracow, Publishing House WAM;

-Deleuze, Gilles (2002) Nietzsche and Philosophy, Trans. By Hugh Tomlinson, London: Continuum;
-Elgat, Guy (2017) Nietzsche ‘s Psychology of  Ressentiment: Revenge and Justice in On the Genealogy of Morals, New York: Routledge;
-Frings, Manfred S. (2003) LifeTime: Max Scheler ‘s Philosophy of Time a First Inquiry and Presentation, Springer Science + Business Media, BV.;
-Glazinski, Rolf (2018) The Role of Emotions in Psychiatric Diagnosis: Max Scheler ‘s Philosophy of Feelings as a Constituent Part of Kurt Schneider ‘s Theory of Psychopathology, Trans. By Chris Charlesworth, Norderstedt Herstellung und Verlag, BoD-Books on Demand;
-Luther, Arthur R. (1974) The Articulated Unity of Being in Scheler ‘s Phenomenology Basic Drive and Spirit, in: Max Scheler (1874-1928) Centennial Essays, Edi. By Manfred S. Frings, The Hague: Martinus Hijhof;
-McCune, Timothy j. (2014) The Solidarity of Life: Max Scheler on Modernity and Harmony with Nature, Ethics and Environment, Vol.19, No.1, Spring;
-Merriam-Webster (2020) Retrieved from https://www.merriam-webster.com/ dictionary/ ressentiment, 15 November;
-Nietzsche, Friedrich (2008) On the Genealogy of Morality, Trans. By Carol Diethe, Cambridge: Cambridge University Press;
-Nietzsche, Friedrich (2009) Beyond Good and Evil: Prelude to a Philosophy of the Future, Trans. By Ian Johnston, Arlington: Richer Resources Publications;
-Pappe, H.O. (1972) Philosophical Anthropology, in: The Encyclopedia of Philosophy, Vol.6, Edi. By Paul Edwards, New York: Macmillan Publishing Co;
-Scheler, Max (1973) Formalism in Ethics and Non-Formal Ethics of Values, A New Attempt Toward the Foundation of an Ethical Personalism, Trans. By Manfred S. Frings and Roger L. Funk, Evanston: Northwestern University Press;
-Scheler, Max (1980) Selected Philosophical Essays, Trans. By David R.Lachterman, Northwestern University Press;

-Scheler, Max (2007) Ressentiment, Trans. By Lewis B. Coser and William W. Holdheim, Milwaukee: Marquette University Press;

-Scheler, Max (2008) The Nature of Sympathy, Abingdon: Routledge;

-Scheler, Max (2009) The Human Place in the Cosmos, Trans. By Manfred S. Frings, Evanston: Northwestern University Press;

-Scheler, Max (2013) Problems of a Sociology of Knowledge, Trans. By Manfred S. Frings, Abingdon: Routledge;
-Schneck, Stephen Frederick (1987) Person and Polis: Max Scheler’s Personalism as Political Theory, Albany: State University of New York Press;
-Stegmüller, Wolfgang (1969) Main Currents in Contemporary German, British and American Philosophy, Trans. By Albert E. Blumberg, Dordrecht, D. Reidel Publishing Company;
-Vack, Edward (1982) Scheler‘s Phenomenology of Love, The Journal of Religion, Vol. 62, No. 2, Apr., PP.156-157;
-Vandenberghe, Frederic (2008) Sociology of the Heart: Max Scheler’s Epistemology of Love, Theory, Culture and Society, May, Vol. 25(3) PP.17-51;