غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری، رشته فلسفه، دانشگاه اصفهان

2 دانشیار گروه فلسفه غرب دانشگاه اصفهان

10.30465/os.2021.29846.1631

چکیده

فهم خویشتن در حوزه‌های مختلف تفکر همواره بسیار مهم و از جهات گوناگون مورد بحث بوده است. برخی از اندیشمندان، فهم ما از خود را شهودی و یا بی‌واسطه می‌دانند و برخی نحوه‌ی فهم ما از خود را امری تأملی و تفسیری تلقی می‌کنند. در تاریخ تفکر فلسفه‌ی غرب، به‌‌ویژه در حوزه‌ی هرمنوتیک و پدیدارشناسی، می‌توان هیدگر و ریکور را به‌ تعبیری نماینده‌ی این‌‌دو رویکرد متفاوت دانست. از این منظر، دیدگاه هیدگر را هستی‌شناسانه و رویکرد ریکور را معناشناسانه نامیدیم.‌ در این نوشتار تلاش خواهد شد ضمن تبیین دیدگاه هستی‎شناسانه‌ی هیدگر و رویکرد معناشناسانه‌ی ریکور در مسأله‌ی خودفهمی، امکان  برقراری پیوند میان این ‌دو دیدگاه متفاوت مورد بررسی قرار گیرد. برای آشکار کردن امکان این پیوند، بر دو وجه متمرکز خواهیم شد؛ نشان خواهیم داد که: 1- خودفهمی در اندیشه‌ی هیدگر و ریکور در افق‌های مشترک "زمان"، "زبان" و "دیگری"، گرچه از دو منظر متفاوتِ هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی، محقق می‌شود و 2-می‌توان برای این سه افق، در مفهومی که ریکور از آنها ارائه می‌دهد، بنیانی هستی‌شناختی در ساختار دازاین قائل شد. به نظر می‌رسد می‌توان این مبنای هستی‌شناختی را به ‌عنوان "سرآغاز" راهِ طولانی معرفت‌شناسی ریکور مورد ملاحظه قرار داد. به‌این‌ترتیب می‌توان به‌نحوی مبنایی میان این‌دو رویکرد، پیوند برقرار کرد.

کلیدواژه‌ها

فهرست منابع:
ریکور، پل (1397زمان و حکایت: زمان نقل شده، ج.3، ترجمه‌ی مهشید نونهالی، تهران: نشر نی.
طلیعه‌بخش، معین زاده، منیره، مهدی (1399)، نقد نقدهای هیدگر بر سوژه‌ی دکارتی، دوفصلنامه علمی پژوهشی غرب‌شناسی بنیادی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال یازدهم، ش.1، صص 164-139
هیدگر، مارتین (1389)، هستی و زمان، ترجمه‌ی سیاوش جمادی، تهران: ققنوس.
هیدگر، مارتین (1392)، مسائل اساسی پدیدارشناسی، ترجمه‌ی پرویز ضیاء شهابی، تهران: انتشارات مینوی خرد.
Carman, Taylor (2003), Heidegger' s Analytic, Interpretation, Discourse and Authenticity in Being and Time, Cambridge, Mass.
Escudero, Jesus Adrian (2014), Heidegger on Selfhood, American International Journal of Contemporary Research,Vol.4, N.2.pp.6-16
G.Samuel, Nathaniel (2015), 'Re-storied by Beauty: On Self-Understanding in the Ricoeur-Carr Discussions on Narrative', Journal of Applied Hermeneutics.
Ricoeur, Paul (1974a), 'Existence and Hermeneutics', in the conflict of interpretation: Essays in Hermeneutics. ed. D.Ihde, Evanston: Northwestern University Press.
Ricoeur, Paul (1974b), The conflict of interpretations, ed. D. Ihde, Evanston: Northwestern University Press.
Ricoeur, Paul (1992), Oneself as Another, trans. Kathleen Blamey, Chicago: University of Chicago Press.
Ricoeur, Paul (2005), The Cource of Recognition, trans. David Pellauer, Cambridge, MA: Harvard Univrsity Press.
Benjamin M. Roth (2014), Narrative, Understanding, and the Self: Heidegger and the interpretation of lived experience, phd thesis in Boston University Theses and Dissertations. https://hdl. Handle.net/2144/15262
Emmanuel A.Mara, Peter (2011), 'The Capable Human Being and the Role of Language' in Paul Ricoeur' s Hermeneutical Philosophical Anthropology, in Kritike, vol.5, n.1, 51-61.
 
Heidegger, Martin (1968), What Is Called Thinking?, trans. J. Gelenn, Gray. New York: Harper & Row.