غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار پژوهشگاه علوم انسانی

10.30465/os.2021.35696.1698

چکیده

مکتوبات سقراطی کسنوفون حاوی آن وجهی از فلسفه‌ی سیاسی سقراطی است که به فراسوی شیوه‌ی زندگی سیاسی اشاره کرده و تربیت سیاسی را در معنای سلبی آن مدّ نظر قرار می‌دهد. کسنوفون از این منظر، به تبعِ استادش سقراط، می‌کوشد تا با موضوع قراردادن بحث در باب طبیعت انسان به جای بحث در باب طبیعت به معنای کلی کلمه، بر این بینش سقراطی مهر تایید بزند که فلسفه‌ی سیاسی، در حکم فلسفه‌ی اولی است. موضوع فیلسوف در مقام مربّی، طبیعت انسان و بحث در باب زندگی انسانی و چیزهای خیر و شرّ است، و انسان به مثابه‌ی یگانه موجود لوگوسیک، در ضمن یگانه موجودِ گشوده به سوی کل است. بدین ترتیب فیلسوف سیاسی در مقام مربّی، با آغازکردن از زندگی سیاسی به صورت زنده و بلاواسطه‌ی آن، می‌کوشد مترّبی را از یک سو با محدودیت‌ها مندرج در تحت این شیوه از زندگی، و از سوی دیگر محدودیت‌ها عقل برای چیر‌ه‌کردن تامّ و تمام اصول عقلانی بر زندگی سیاسی آشنا سازد. ما در این مقاله می‌کوشیم تا با طرح بحث از غایتِ تربیتی مکتوبات سقراطی کسنوفون، به ویژه ممورابیلیای او، زمینه را برای فهم کلیت فکر فلسفی کسنوفون در مقام یک فیلسوف سیاسی سقراطی فراهم گردانیم.

کلیدواژه‌ها

اشتراوس، لئو (1396)، گفتار سقراطی کسنوفون، ترجمه یاشار جیرانی، انتشارات آگه.
اشتراوس، لئو (1397)، سقراط کسنوفون، ترجمه یاشار جیرانی، انتشارات پگاه روزگار نو، چاپ اول.
اشتراوس، لئو (1398)، ضیافت افلاطون به نزد لئو اشتراوس، ویراسته‌ی سث بنردتی، انتشارات علمی فرهنگی. 
بروئل، کریستوفر (1398)، «کسنوفون»، ترجمه‌ی یاشار جیرانی، در تاریخ فلسفه سیاسی، لئو اشتراوس و جوزف کراپسی، ویراستاران فارسی: یاشار جیرانی و شروین مقیمی، انتشارات پگاه روزگار نو.
کسنوفون (1396)، در باب تدبیر منزل، ترجمه یاشار جیرانی در گفتار سقراطی کسنوفون، ترجمه یاشار جیرانی، انتشارات آگه.
 

Aristotle (2011), Nicomachean Ethics, Translated with An Interpretative Essay, Notes and Glossoary by Robert C. Bartlett and Susan D. Collins, Chicago University Press.

 
Bloom, Allan (2001), “Ladder of Love”, in Plato, Plato’s Symposium, A translated by Seth Benardete, The University of Chicago Press.
Burnet, John (1911), Plato’s Phaedo, Oxford (At the Clarendon Press).
 
Cicero, M. T (1896), Cicero on Oratory and Orators, Translated or Edited by J. S. Watson, London: George Bell and Sons.
Cicero, M. T (1966), Tucalan Disputations, Translated by J. E. King, Harvard University Press.
Cicero, Marcus Tullius  (2014), On the Republic and on the Law, translated with introduction and notes David Fott, Cornell University Press.
 
Higgins, William Edward (1977), Xenophon The Athenian: The Problem of the Individual and the Society of the Polis, State University of New York Press.
Liddle, Henry George and Scott, Robert (1996), A Greek-English Lexicon, Clarendon Press: Oxford, 1996.
Machiavelli, Niccolo (1988), The Prince, Translated by Harvey Mansfield, Chicago University Press.
Nietzsche, F, (1966), Thus Spoke Zarathustra: A Book for All and None, Translated by Walter Kaufmann, Penguin Books.
Nietzsche, F (1989), Ecce Homo, Translated by Walter Kaufmann, Vintage Books.
Parens, Joshua (1995), Metaphysics as Rhetoric: Alfarabi’s Summery of Plato’s “Laws”, State University of New York Press.
Plato (1980), The Symposium and The Phaedo, Translated by Raymond Larson, Harland Davidson.
 
Plato (1984), Four Texts on Socrates: Plato’s Euthyphro, Apology, and Crito, and Aristophanes’s Clouds, Translated with notes by Thomas G. West and Grace Starry West, Cornell University Press.
Plato (2001), Plato’s Symposium, A translated by Seth Benardete, with commentary by Allan Bloom and Seth Benardete, The University of Chicago Press.
Rausmussen, Paul J.  (2009), Excellence Unleashed: Machiavelli’s Critique of Xenophon and the Moral Foundation of Politics, Lexington Books.
 
Strauss, Leo (1989), The Rebirth of Classical Political Rationalism: An Introduction to the Thoughts of Leo Strauss, Essays and Lectures by Leo Strauss, Selected and Introduced by Thomas Pangle, The University of Chicago Press.
Strauss, Leo, (2017) Leo Strauss on Nietzsche’s Thus Spoke Zarathustra, Edited and with an Introduction by Richard L. Velkley, The University of Chicago Press.
Xenophon (1994), Memorabilia, Translated and annotated by Amy L. Bonnette, Cornel University Press.
Xenophon (2000), Hiero or Tyrannicus, in Leo Strauss, On Tyranny, Edited by Victor Gourevitch, The University of Chicago Press.
Xenophon (2001), The Education of Cyrus, Translated and annotated by Wayne Ambler, Cornell University Press.