غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دکترای فلسفه دانشگاه تبریز

10.30465/os.2021.37207.1745

چکیده

فیشته در صدد تکوین نظام آموزه دانش خویش از دو عنصر نظری یعنی معنای خودآیینی در اندیشه کانت و همچنین عنصر عملی یعنی انقلاب فرانسه سود می‌جوید. در این راستا با تکمیل خودآیینی کانتی( با استفاده از تجربه انقلاب فرانسه) آن را توانا به نفود به حوزه ضرورت و جوهر خارجی می‌کند و از این طریق آزادی را به قدرتی فراتر از تصور کانت تبدیل می‌کند. در این راستا او با طرح دو نظریه کنش و شهود عقلانی، دوگسست بی‌سابقه با فلسفه کانت در دو ساحت تغییر نظریه نحوه شکل‌گیری تجربه و جابجایی خودآگاهی به جای آگاهی انجام می‌دهد. فیشته با این دو تغییر معنای جدیدی از ایده‌آلیسم، واقعیت و سوبژکتیویته خلق می‌کند. این عناصر جدید در فلسفه فیشته نه تنها با ساخت دیالکتیکی میان انقلاب فرانسه و خودآیینی کانتی شکل می‌گیرد بلکه راه را برای نظریه آزادی و چگونگی بسط آن در انقلاب فرانسه را نیز کشف می‌کند. با این رویداد فیشته آموزه دانش خویش را از دوسر سقوط مواجه خودآیینی با ضرورت و انقلاب با ترور رها می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

منابع
آرنت، حنّا(1361). انقلاب، عزت‌الله فولادوند، تهران: خوارزمی، چاپ اول
بریزیل، دنیل(1394)، فیشته، ترجمه مسعود حسینی، تهران: ققنوس، چاپ اول
پینکارد، تری(1394). فلسفه‌ی آلمانی: میراث ایده‌آلیسم، ترجمه ندا قطرویی، تهران: ققنوس، چاپ اول
راوشر، فردریک(1394). فلسفه سیاسی و اجتماعی کانت، ترجمه داود میرزایی، تهران: ققنوس، چاپ اول
شلینگ، فریدریش ویلهلم یوزف‌فون(1397). در باب تاریخ فلسفه‌ی جدید درسگفتارهای مونیخ، ترجمه سیدمسعود حسینی، تهران: نشرشبخیز، چاپ اول
کامِی، ربکا(1395). جشن ماتم: هگل و انقلاب فرانسه، ترجمه مراد فرهادپور، تهران: نشر لاهیتا، چاپ اول
کانت، امانوئل(1384)، نقد عقل عملی، ترجمه انشاءالله رحمتی، تهران: نشر نورالثقلین، چاپ اول
کانت، امانوئل(1394). نقد عقل محض، ترجمه بهروز نظری، تهران: ققنوس، چاپ دوم
گایر، پل(1396) ایده‌آلیسم، ترجمه داوود میرزایی، تهران: نشر ققنوس، چاپ دوم
لوکاچ، گئورگ (1374). هگل جوان: پژوهشی در رابطه دیالکتیک و اقتصاد، ترجمه محسن حکیمی، تهران: نشر مرکز، چاپ اول
نویهاوزر، فردریک(1391) نظریه سوبژکتیویته در فلسفه فیشته، ترجمه مسعود حسینی، تهران: نشر ققنوس، چاپ اول

 

Allison, H. E. (2013). Autonomy in Kant and German Idealism. O. Sensen (تدوین) در, Kant on Moral Autonomy (ص. 129-146). Cambridge: Cambridge University Press.
Beiser, F. (2016). FICHTE and the French Revolution. D. James, & G. Zöller (تدوین کنندگان) در, The Cambridge Companion to Fichte (ص. 38-65). Cambridge: Cambridge University Press.
Beiser, F. C. (1992). Enlightenment, Revolution, and Romanticism: The Genesis of Modern German Political Thought,1790-1800. Massachusetts: Harvard University Press.
Beiser, F. C. (2002). German Idealism: The Struggle against Subjectivism, 1781–1801. Massachusetts,: HARVARD UNIVERSITY PRESS.
Breazeale, D. (2013). Thinking Through the Wissenschaftslehre: Themes from Fichte’s Early Philosophy. Oxford,: Oxford University Press.
Fichte, J. G. (1982). Science of Knowledge. (P. Heath, J. Lachs, تدوین کنندگان, P. Heath, & J. Lachs, مترجم) New York: Cambridge University Press.
HOHLER, T. (1982). IMAGINATION AND REFLECTION: INTERSUBJECTIVITY FICHTE'S: GRUNDLAGE OF 1794. Hague: Martinus Nijhoff Publishers.
Hyppolite, j. (1974). Genesis and Structure of Hegel's Phenomenology of Spirit. Evanston: Northwestern University Press.
Kant, I. (1989). Kant: political Writing. (R. Geuss, & Q. Skinner, تدوین کنندگان) cambridge: Cambridge university press.
Klemme, H. F. (2013). Moralized nature, naturalized autonomy. O. Sensen (تدوین) در, Kant on Moral Autonomy (ص. 193-212). Cambridge : Cambridge University Press.
klotz, c. (2016). Fichte’s Explanation of the Dynamic Structure of Consciousness in the 1794–95 Wissenschaftslehre. D. James, & G. Zöller (تدوین کنندگان) در, The Cambridge Companion to Fichte (ص. 65-93). Cambridge: Cambridge University Press.
Pinkard, T. (2000). Hegel: A Biography. Cambridge,: Cambridge University Press.
Reath, A. (2006). Agency and Autonomy in kant's moral autonomy. New York: Oxford University Press.
Wood, A. (2016). Fichte’s Philosophy of Right and Ethics. D. James, & G. Zöller (تدوین کنندگان) در, the cambridge companion to fichte. Cambridge cb2 8bs, United Kingdom: Cambridge University Press.
Wood, A. w. (1999). Kant's ethical thought. New York: Cambridge University Press.
Wood, A. W. (2016). Fichte’s Ethical Thought. Oxford: Oxford University Press.