غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد فلسفه، دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

2 استادیار گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

10.30465/os.2021.36643.1723

چکیده

کانون این مقاله بررسی مساله تکنولوژی در عصر اطلاعات و در پی آن برآمدن امری به نام وانمایی در اندیشة ژان بودریار است. این مقاله با رویکرد تحلیل و بررسی، به مسائلِ ذیل اشاره دارد: رابطة اطلاعات و معنا چگونه است؟ اطلاعت چگونه امر واقع را فرو می‌بلعد؟ وانمایی چیست و تفاوت آن با بازنمایی و تظاهر در چیست و سرانجام جهان وانمایی چگونه جهانی است؟ به باور بودریار ما، با گذار از سامان بازنمایی، وارد عصری شده‌ایم که می‌توان آن را عصر وانمایی نامید و این عصر تفاوت شگرفی با عصرهای پیشین داشته و سراسر گفتمان‌های پیشین را می‌سترد و همچنین بازتعریفی از انسان پیش می‌نهد. این رویداد، یعنی برآمدن سامان وانمایی، پیامد سرریزی اطلاعات به زیست و تجربة انسانی است. در این راه ما نخست؛ پیش زمینه‌‌ها و خاستگاه‌های اندیشة بودریار را بررسی می‌کنیم و سپس به مساله اطلاعات و ارتباط آن با معنا و وانمایی می‌پردازیم و در بخشِ پایانیِ نوشتار تلاش میکنیم تا نقدی را از چشم-اندازِ رویکردِ پراگماتیستی، بر اندیشة بودریار پی‌افگنیم.

کلیدواژه‌ها

 1. فهرست منابع

  کتاب­ها:

  1. افلاطون (1398) جمهور، ترجمه فواد روحانی، نشر علمی و فرهنگی
  2. بودریار، ژان (1398) شفافیت شیطانی، ترجمه پیروز ایزدی، نشر ثالث
  3. بودریار، ژان (1393) در سایة اکثریت­های خاموش، ترجمه پیام یزدانجو، نشر مرکز
  4. بودریار، ژان (1397) وانموده ها و وانمود، ترجمه پیروز ایزدی نشر ثالث
  5. بودریار، ژان (1394)، چرا همه چیز تا کنون ناپدید نشده است؟، ترجمة احسان کیانی­خواه، نشر حرفه نویسنده
  6. بودریار، ژان (1394)، چرا همه چیز تا کنون ناپدید نشده است؟، ترجمة احسان کیانی­خواه، نشر حرفه نویسنده
  7. پیت،ژوزف سی (1393) دربابِ تکنولوژی: مبانیِ فلسفة تکنولوژی، ترجمه مصطفی تقوی،آمه
  8. پستمن، نیل (1394) زندگی در عیش مردن در خوشی: زوال فرهنگ در بستر عشرت؛ در عصر رسانه­های تصویری، ترجمه صادق طباطبایی ، اطلاعات
  9. جیمز،ویلیام (1396) پراگماتیسم، ترجمه عبدالکریم رشیدیان، علمی و فرهنگی
  10. دکارت، رنه (1381) تاملات در فلسفه اولی، ترجمه احمد احمدی، انتشارات سمت
  11. سینگر، پیتر (1393) مارکس، ترجمه محمد حسین اسکندری، نشر طرح نو
  12. لافی،دن (1396) موضوعات کلیدی در نظریة رسانه، ترجمه یونس نوربخش، علمی و فرهنگی

  مقالات:

  1. دباغ، امیر مسعود و مختابادامرئی، مصطفی(1390) تأویل معماری پسامدرن از منظر نشانه شناسی، هویت شهر، شماره9 : 14-1

  1. Baudrillard, jean (1983) In the Shadow of Silent Majorities or The End of Social, Columbia University

  2. Baudrillard, jean (1985) Selected Writings, Semiot ext(e)

  3. Baudrillard, jean (1981) Simulacra and simulation, Galilee

  4. Baudrillard, jean (2012) Symbolic Exchange and Death, SAGE Publications

  5. Pitt, Joseph. C (2000) Thinking About Technology: Foundations of the Philosophy of Technology, Seven bridges

  6. Pitt, Joseph. C (2011) Dong Philosophy of Technology: Essays in a Pragmatism Spirit, Springer

  7. Sellars, Wilfrid (1991) SCIENCE, PERCEPTION AND REALITY, Ridgeview publishing company

   

   

  Articles:

  1. Pitt, Joseph. C. Tech, Virginia (2004) Ethical Colonialism, Techné 7:3 Spring

   

  1. Rimanelli, David (2012) David Rimanelli on Jean Baudrillard's "What Are You Doing After the Orgy?" (1983), Artforum, Volume 51, Issue 1, September 2012