غرب شناسی بنیادی
1. بررسی نقّادانة نظریة "وانمایی" دراندیشة بودریار با نگاهی به پراگماتیسم

عبدالرئوف میرزامحمدی؛ محمد رعایت جهرمی

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.30465/os.2021.36643.1723

چکیده
  کانون این مقاله بررسی مساله تکنولوژی در عصر اطلاعات و در پی آن برآمدن امری به نام وانمایی در اندیشة ژان بودریار است. این مقاله با رویکرد تحلیل و بررسی، به مسائلِ ذیل اشاره دارد: رابطة اطلاعات و معنا چگونه است؟ اطلاعت چگونه امر واقع را فرو می‌بلعد؟ وانمایی چیست و تفاوت آن با بازنمایی و تظاهر در چیست و سرانجام جهان وانمایی چگونه جهانی ...  بیشتر

2. مفهوم «دیرند» در فلسفه ی هانری برگسون و تاثیر آن بر روایت در جنبش سینمای هنری اروپا

مرجان نادرزاده گوارشکی؛ علی مرادخانی؛ حمیدرضا افشار

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 27-58

http://dx.doi.org/10.30465/os.2021.36898.1730

چکیده
  زمان از دیدگاه هانری برگسون، فیلسوف فرانسوی(1859-1941) عبارت است از تجمع، تکامل و استمرار، و استمرار عبارت است از تکامل دائمی زمان گذشته که در آینده فرو می‌رود. این دیدگاه پاسخ فلسفه‌ی او به پرسش همیشه‌گی انسان در رابطه با ذات زمان است که از دل آن مفهوم دیرند هویدا می شود. این مقاله بر آن است تا به تبیین مفهوم دیرند (Duration) در فلسفه‌ی هانری ...  بیشتر

3. تکوین گفتمان تعهد اجتماعی در هنر معاصر غرب

ترنم تقوی؛ مصطفی گودرزی

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 59-84

http://dx.doi.org/10.30465/os.2021.37662.1752

چکیده
  یکی از کارکردهای ارزشی هنر در دنیای معاصر، مبارزه علیه اشکال سلطه مانند سلطه نژادی، قومی، طبقاتی و سلطه از طریق جنگ بر مردمان سرزمینی دیگر است. این پژوهش در جهت پاسخ به این پرسش که گفتمان تعهد اجتماعی در هنر معاصر جهان، چگونه خود را مطرح کرده و نمود آن در نحوه بیان آثار هنری چگونه است؟ به روشی توصیفی تحلیلی، روند شکل­گیری گفتمان تعهد ...  بیشتر

4. دکارت، شکِّ متافیزیکی و بنیادگذاریِ روش

محمدتقی طباطبائی

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 85-107

http://dx.doi.org/10.30465/os.2021.38854.1780

چکیده
  شکّ روشیِ دکارت را هم آنان نقد می‌کنند که یک‌سره با شکّ میانه‌ای ندارند، هم دیگرانی که آن را برای آغازِ اندیشیدنِ روش‌مند، نابسنده می‌دانند. بااین‌حال، دست‌آوردهای شکّ روشیِ او در فلسفه‌های پس از وی، جذب شده و همواره درکار است. هدف این مقاله آن است تا نشان‌ دهد که دکارت چگونه در راهِ پاسخ به پرسشی ناگزیر، از بنیادِ متافیزیکیِ ...  بیشتر