غرب شناسی بنیادی
1. بررسی نقّادانة نظریة "وانمایی" دراندیشة بودریار با نگاهی به پراگماتیسم

عبدالرئوف میرزامحمدی؛ محمد رعایت جهرمی

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.30465/os.2021.36643.1723

چکیده
  کانون این مقاله بررسی مساله تکنولوژی در عصر اطلاعات و در پی آن برآمدن امری به نام وانمایی در اندیشة ژان بودریار است. این مقاله با رویکرد تحلیل و بررسی، به مسائلِ ذیل اشاره دارد: رابطة اطلاعات و معنا چگونه است؟ اطلاعت چگونه امر واقع را فرو می‌بلعد؟ وانمایی چیست و تفاوت آن با بازنمایی و تظاهر در چیست و سرانجام جهان وانمایی چگونه جهانی ...  بیشتر

2. مفهوم «دیرند» در فلسفه ی هانری برگسون و تاثیر آن بر روایت در جنبش سینمای هنری اروپا

مرجان نادرزاده گوارشکی؛ علی مرادخانی؛ حمیدرضا افشار

دوره 12، شماره 1 ، بهار و تابستان 1400، صفحه 27-58

http://dx.doi.org/10.30465/os.2021.36898.1730

چکیده
  زمان از دیدگاه هانری برگسون، فیلسوف فرانسوی(1859-1941) عبارت است از تجمع، تکامل و استمرار، و استمرار عبارت است از تکامل دائمی زمان گذشته که در آینده فرو می‌رود. این دیدگاه پاسخ فلسفه‌ی او به پرسش همیشه‌گی انسان در رابطه با ذات زمان است که از دل آن مفهوم دیرند هویدا می شود. این مقاله بر آن است تا به تبیین مفهوم دیرند (Duration) در فلسفه‌ی هانری ...  بیشتر