غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه فلسفه دانشگاه تهران

10.30465/os.2021.38854.1780

چکیده

شکّ روشیِ دکارت را هم آنان نقد می‌کنند که یک‌سره با شکّ میانه‌ای ندارند، هم دیگرانی که آن را برای آغازِ اندیشیدنِ روش‌مند، نابسنده می‌دانند. بااین‌حال، دست‌آوردهای شکّ روشیِ او در فلسفه‌های پس از وی، جذب شده و همواره درکار است. هدف این مقاله آن است تا نشان‌ دهد که دکارت چگونه در راهِ پاسخ به پرسشی ناگزیر، از بنیادِ متافیزیکیِ روشِ علمی‌َش، توانست با به‌کاربستنِ شکِّ روشی به‌سانِ بسط گامِ نخست از همین روش، به‌ مهم‌ترین کشفِ متافیزیکیِ خویش یعنی کشفِ پیوندِ ضروریِ وجود و عقل در این‌همانیِ «من» دست یابد. ازین‌رو، پس از طرحِ بنیادهای روش ریاضی کلّی و روشن‌ساختنِ ضرورتِ درونیِ طرحِ شکِّ روشی درنسبت‌با استوارساختنِ این بنیادها، با تمرکز بر گام سوم از شکّ روشی ـ شکّ متافیزیکی ـ گذارِ دکارت از سطح روان‌شناختیِ روش به سطحِ متافیزیکیِ آن صورت‌بندی می‌شود. روشن خواهد شد که شکِّ متافیزیکی به‌همراه ایده‌ی اهریمن فریب‌کار، گره‌گاهی است برای پیوندِ روشِ علمی و متافیزیک دکارتی؛ پلی برای گذر از «منِ» روان‌شناختی به «منِ» متافیزیکی؛ آستانه‌ای برای کشفِ پیوندِ ضروریِ وجود و عقل در این‌همانیِ «منِ» متافیزیکی؛ گذرگاهی برای کنارگذاشتنِ معیارِ شکّ‌ناپذیری برای حقیقت ازراهِ به‌کاربستنِ دوباره‌ی آن برخودش ودرنتیجه کشفِ معیارِ عقلانیِ وضوح و تمایز.

کلیدواژه‌ها

Descartes, Rene, (1985), Philosophical Writings of Descartes, vol. 1, trans. John Cottingham, Robert Stoothoff, Dugald Murdoch. Cambridge: Cambridge University Press (CSM I).
Descartes, Rene, (1984), Philosophical Writings of Descartes, vol. 2, trans. John Cottingham, Robert Stoothoff, Dugald Murdoch. Cambridge: Cambridge University Press (CSM II).
Frankfurt, Harry, (2008), Demons, Dreamers, and Madmen: Princeton University Press (Originally published: Indianapolis and New York: Bobbs-Merrill Company, Inc., 1970).
Gueroult, Martial, (1984), Descartes’ Philosophy Interpreted According to the Order of Reasons (Volume I), Minneapolis: University of Minnesota Press (Originally published as Descartes selon I'ordre des raisons, vol. I, l'âme et Dieu, 1 st ed. Copyright © 1952 by Editions Montaigne).
Montaigne Michel de, (2003) Apology for Raymond Sebond, trans. R. Arew and M. Grene, Indianapolis: Hackett.
Popkin, Richard H., (2003), History of Scepticism from Savonarola to Bayle: Oxford University Press.