غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای گروه فلسفه هنر، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. 

2 استاد مدعو گروه فلسفه هنر، نویسنده مسئول، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران. استاد دانشکدة هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ایران.

3 استادیار گروه فلسفه هنر، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

10.30465/os.2022.42968.1859

چکیده

اگزیستانسیالیسم، مکتبی فلسفی مبتنی بر اصالت بشر و سه اصل آزادی، انتخاب و مسئولیت است. این نگرش در نمایشنامه‌های ساموئل بکت، نویسندۀ فرانسوی ایرلندی‌تبار سدۀ بیستم و برندۀ جایزۀ نوبل ادبی 1969، ازجمله آه! ای روزهای زیبا بازتاب یافته است. بکت همواره مستقل بود و هیچگاه وارد بازیهای سیاسی نشد. او دربارۀ آثارش سخن نمیگفت. ازهمین‌رو هر کس از منظر خود آثارش را تفسیر میکند و برخی که شناخت درستی از او ندارند، بکت را انسانی ناامید و آثارش را مبهم نشان میدهند.

این پژوهش، به ترتیب، پس از بدست‌دادن خلاصه، خاستگاه، فردسانها و ساختار نمایشنامه، با بهره‌گیری از نمایشنامه، از منظری نو، با روش کتابخانه‌ای، توصیفی و تحلیلی، نشان میدهد بکت در نمایشنامۀ آه! ای روزهای زیبا با توصیف موقعیت انسانی و صحنۀ پایانی زندگی دو فردسان، بدنبال نقد ایستایی، رکود و انفعال انسان است. بیشتر انسانها، در عین آزادی، از اندیشیدن، تلاش برای پیش‌بردن جامعه و پذیرفتن مسئولیت گریزانند. بدون هیچ اراده‌ای، میلی به شدن و تغییر زندگی خود و دیگران ندارند و با تنبلی و ناآگاهی، پذیرای استثمار و استعمار میشوند. بکت مانند دیگر اگزیستانسیالیست‌ها، رهایی انسان را در خودسازی، بیداری و قدرت اراده و انتخاب میداند.کلیدواژه‌ها

بکت، آه! ای روزهای زیبا، اگزیستانسیالیسم، انتخاب، آزادی، مسئولیت.

کلیدواژه‌ها

منابع
بکت، ساموئل (1401، الف). اوه ای روزهای زیبا، برگردان احمد کامیابی مسک، تهران: مترجم.
بکت، ساموئل (1401، ب). پایان بازی، برگردان احمد کامیابی مسک، تهران: مترجم.
بکت، ساموئل (1401، ج). چشم‌براه گودو، برگردان احمد کامیابی مسک، تهران: مترجم.
درانتی، ژان  فیلیپ (1394). زیبایی‌شناسی اگزیستانسیالیسم، دانشنامه استنفورد، چ2، تهران: ققنوس.
سارتر، ژان پل (1397). اگزیستانسیالیسم نوعی اومانیسم است، ترجمه داوود صدیقی، تهران: جامی‌.
شریعتی، علی (1387). حسین وارث آدم، مجموعه آثار، شماره 19، چ15، تهران: قلم.
فرهنگ فلسفه (1399). زیر نظر غلامرضا اعوانی، ترجمه شاپور اعتماد و... ، تهران: مؤسسه حکمت و فلسفه ایران.
کامیابی مسک، احمد (1995). آخرین دیدار با ساموئل بکت، برگردان کیکاووس کامیابی مسک، پاریس: کاراکتر.
کامیابی مسک، احمد (1386). «بکت و چشم‌به‌راه گودو»، مجلۀ هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، ش31.
کامیابی مسک، احمد (1395).  گفتگوهایی با ساموئل بکت، اوژن یونسکو، ژان لویی بارو، تهران: نشر قطره.
لاینز، چالز (1398). ساموئل بکت، ترجمه محمدمهدی نجفی، تهران: شب‌خیز.
 مارسل، گابریل (1387). فلسفه اگزیستانسیالیسم، ترجمه شهلا اسلامی‌، تهران: نگاه معاصر.
مک‌دانلد، رانن (1398). مقدمه دانشگاه کمبریج بر ساموئل بکت، ترجمه قاسم مؤمنی، تهران: نشر علمی‌ و فرهنگی.
میشلمن، استفن (1398). فرهنگ اگزیستانسیالیسم، ترجمه ارسطو میرانی، چ2، تهران: کتاب پارسه.
 Kamyabi Mask, Ahmad (1991). Qu’attendent Eugène Ionesco et Samuel Beckett et qu’en pensent : J.L. Barrault, J. Mauclair, M. Marechal, P. Vernois, T. Brown, A. Grodzicki, R. Benski, A Epsten, R. Lamont, et R. Schechner ? Paris : E. Kamyabi Mask.
کامیابی مسک، احمد (1991). اوژن یونسکو و ساموئل بکت منتظر چه هستند و ژان لویی بارو، ژاک مُوکلر، مارسل مارشال، پُل ورنوآ، ترانس بُرون، اُگوست گرودزیکی، روژه بنسکی، آلون اپستین، روزت لامُن، ریچارد شخنر دربارۀ آنها چه فکر می‌­کنند؟
James Knowlson (1996). Damned to Fame: The Life of Samuel Beckett, London: Bloomsbury.
Hammond, Nick,” Introduction of the Absurd”, May 12, 2021. Available at: https://parisupdate.com/happy-days/