غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

دکترای فلسفه پژوهشگاه دانش‌های بنیادین

10.30465/os.2023.36689.1725

چکیده

براساس دیدگاه ناطبیعی‌انگاری اخلاقی مفاهیم و واژگان اخلاقی همچون «خوبی» مفاهیمی بنیادین و تحلیل‌ناپذیرند و نمی‌توان آن‌ها را به مفاهیم طبیعی و متافیزیکی دیگر فروکاست. یکی از انتقاد‌های مهمی که به این دیدگاه وارد شده است استدلال هنجاری است. ادعای مخالفان این است که ویژگی‌های sui generis فاقد قدرت هنجاری هستند. در این مقاله تقریری از این استدلال را معرفی می‌کنم که منقدان کم‌تر به آن توجه کرده‌اند. این استدلال بر این ایده استوار است که حتی اگر وجود ویژگی‌ sui generis ای همچون P را در عالم بپذیریم، مشخص نیست که «چرا چنین ویژگی‌‌ای باید در اعمال ما اثرگذار باشد؟». درواقع، ادعا این است که این پرسش پاسخ قانع‌کننده‌ای ندارد و ما نمی‌توانیم تبیین کنیم که چرا هنگامی که می‌خواهیم عملی را انجام دهیم، به‌جای ویژگی‌های متنوع دیگر، باید به P توجه کنیم. بنابراین، حتی اگر ویژگی sui generis ای همچون P وجود داشته باشد، آن ویژگی نمی‌تواند «خوبی» باشد. در این نوشته استدلال مطرح شده را به‌تفصیل معرفی و بررسی می‌کنم. در ادامه، سعی خواهم کرد تا نشان دهم که استدلال بر بنیان نادرستی بنا شده است و بنابراین موفق نیست.

کلیدواژه‌ها

References
Chappell, Richard Yetter (forthcoming), ‘Why Care about Non-Natural Reasons?’, American Philosophical Quarterly.
Darwall, Stephen, Allan Gibbard, and Peter Railton (1992), “Toward Fin de siècle Ethics: Some Trends”, The Philosophical Review, vol. 101, no. 1.
Dasgupta, Shamik (2017), ‘Normative Non-Naturalism and the Problem of Authority’, the Aristotelian Society, vol. cxvii, Part 3.
Enoch, David (2011), Taking Morality Seriously: a Defense of Robust Realism, Oxford: Oxford University Press.
Enoch, David (2018), “Non-Naturalistic Realism in Metaethics”, in Tristram McPherson and David Plunkett (eds.), The Routledge Handbook of Metaethics, New York and London: Routledge.
FitzPatrick, William J. (2008), “Robust Ethical Realism, Non-Naturalism, and Normativity”, in Russ Schafer-Landau (ed.), Oxford Studies in Metaethics: Volume III, Oxford: OUP.
FitzPatrick, William J. (2014). “Skepticism about Naturalizing Normativity: In Defense of Ethical Nonnaturalism”, Res Philosophica 91 (4).
Frankena, W. (1939), “The Naturalistic Fallacy”, Mind, vol. 48. 
Oddie, Graham (2005), Value, Reality, and Desire, Oxford: Oxford University Press.
Miller, Alexander (2003), an Introduction to Contemporary Metaethics, Polity Press and Blackwell.
Moore, G. E. (1903), Principia Ethica, Cambridge: Cambridge University Press.
Parfit, Derek (2006), ‘Normativity’, in: Russ Shafer-Landau (ed.), Oxford Studies in Metaethics, 1, Oxford: Clarendon Press.
Parfit, Derek (2011), On What Matters, vol. 2, Oxford: Oxford University Press.
Ridge, Michael (2019), “Moral Non-Naturalism”, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2019 Edition), Edward N. Zalta (ed.), <https://plato.stanford.edu/archives/fall2019/entries/moral-non-naturalism/>.
Scanlon, T. M. (2014), Being Realistic about Reasons, Oxford: Oxford University Press.
van Roojen, Mark (2015), Metaethics: A Contemporary Introduction, New York and London: Routledge.
Wedgwood, Ralph. (2007), The Nature of Normativity, Oxford: Oxford University Press.