غرب شناسی بنیادی
نقدی بر استدلال هنجاری داسگوپتا علیه ناطبیعی‌انگاری اخلاقی

مرضیه لطفی

دوره 13، شماره 2 ، بهمن 1401

https://doi.org/10.30465/os.2023.36689.1725

چکیده
  براساس دیدگاه ناطبیعی‌انگاری اخلاقی مفاهیم و واژگان اخلاقی همچون «خوبی» مفاهیمی بنیادین و تحلیل‌ناپذیرند و نمی‌توان آن‌ها را به مفاهیم طبیعی و متافیزیکی دیگر فروکاست. یکی از انتقاد‌های مهمی که به این دیدگاه وارد شده است استدلال هنجاری است. ادعای مخالفان این است که ویژگی‌های sui generis فاقد قدرت هنجاری هستند. در این مقاله تقریری ...  بیشتر