غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه، گروه علوم تربیتی، دانشگاه کردستان، سنندج ایران

10.30465/os.2023.45860.1915

چکیده

هدف این پژوهش تطبیق و تحلیل آرای هانا آرنت و جودیت باتلر پیرامون شکل‌گیری شرایط امر سیاسی است. دغدغة محوری این دو تألیف نظریه‌ای نظام‌مند و رسمی دربارة امر سیاسی نیست، بلکه بررسی امکان و امتناع شرایط امر سیاسی است. آرای متأخر باتلر چنان‌که خودش هم بارها به آن اشاره کرده با بازتعریف مفاهیم اندیشة سیاسی آرنت پیرامون فضای نمود، کثرت و کنش هماهنگ در بیناسوبژکتیویتة سیاسی شکل گرفته است. باتلر در آثار متأخرش از نظریة اجراگری فردی گذر کرده و بر ساحت اجراگری جمعی تأکید می‌ورزد، وی همچنین مفهوم بدن و نقش آن در فضای نمود و اجرای کنش‌های متکثر را برجسته می‌سازد تا نشان دهد که بدون صحه گذاشتن بر اهمیت زندگی بدنمند و به تبع آن ساحت خصوصی اساساً بحث از آزادی بیان و کنش‌های هماهنگ در ساحت عمومی امری پوچ و غیرمنطقی است. پرسش راهبر مقاله عبارت است از این‌که باتلر چگونه در مفهوم‌پردازی نظریة اجراگری تجمع، همزمان با الهام از عاملیت امر سیاسی در اندیشة آرنت، شکل‌های جدیدی از هستی-شناسی، سیاست و اخلاق را مطرح می‌کند؟ برای تحقق چنین امری با کاربست رویکرد ساخت‌گشایی از مفاهیم کلیدی کثرت و امر عمومی، دگرگون ساختن معانی سنتیشان و مفهوم‌پردازی در حوزة دیگربودگی

کلیدواژه‌ها

 • Arendt, Hannah (1998) The Human Condition, Chicago: University of Chicago Press.
 • Arendt, Hannah (2005), The Promise of Politics, New York: Schocken Books.
 • Arendt, Hannah (2011) Vaze Bashar, translated by Masoud Olia, Ghoghnoos, Iran. [In Persian]
 • Asghari, Muhammad, Karimi, Bayan (2020), “Deconstruction and Deontologicalization of the subject and gender identity: De Beauvoir and Butler” in Metaphysics, vol 12, issue 29. pp 131-146. [In Persian]
 • Bernstein, Richard J., ‘Rethinking the Social and the Political,’ Graduate Faculty Philosophy Journal, vol. 11, n. 1, 1986, pp. 111–130.
 • Austin, J. L. (1975). How to Do Things with Words. Cambridge: Harvard University Press
 • Butler, Judith (2015), Notes Toward a Performative Theory of Assembly, Cambridge: Harvard University Press
 • Butler, Judith, (2012) Parting Ways: Jewishness and the Critique of Zionism
 • New York: Columbia University Press
 • Butler, Judith, and Athena Athanasiou (2013), Dispossession: The Performative in the Political, Cambridge Polity Press: UK.
 • Chakravorty, 2007. Who Sings the Nation-State? Language, Politics, Belonging. Oxford: Seagull Books.
 • Dean, Jodi (2008) Change of Address: Butler’s Ethics at Sovereignty’s Deadlock,’ in: Judith Butler’s Precarious Politics: Critical Encounters, edited by Terrell Carver and Samuel Chambers. New York: Routledge: pp. 109–126.
 • Honig, Bonnie (1995) “Introduction: The Arendt Question in Feminism, in Feminist Interpretations of Hannah Arendt, edited by Bonnie Honig, Pennsylvania: Pennsylvania State University Press. ”
 • Ingala, Emma, (2018), “From Hannah Arendt to Judith Butler: The Conditions of the Political” in Subjectivity and The Political, edited by Gavin Rae and Emma Ingala, New York: Routledge. p. 35-53.
 • Lloyd, Moya (2015) The Ethics and Politics of Vulnerable Bodies, in: Butler and Ethics, edited by Moya Lloyd, Edinburgh: Edinburgh University Press.
 • Loidolt, S. (2018). Phenomenology of plurality. Routledge: New York.
 • Kelz, Rosine (2016) The Non-Sovereign Self, Responsibility, and Otherness: Hannah Arendt, Judith Butler, and Stanley Cavell on Moral Philosophy and Political Agency, London: Palgrave Macmillan.
 • Mills, Catherine (2007), ‘Normative Violence, Vulnerability, and Responsibility,’ differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, vol. 18, n. 2 133–156
 • Rich, Adrienne (1979), On Lies, Secrets and Silence: Selected Prose, 1966–1978,New York: Norton
 • Pulkkinen, Tuija (2018), “Judith Butler’s Politics of Philosophy in Notes Toward a Performative Theory of Assembly – Arendt, Cavarero, and Human “Appearing” and “Plurality” in Redescription, vol 21, No 2.pp. 128-147.
 • Schippers, Birgit (2014) The Political Philosophy of Judith Butler, New York: Routledge
 • Thonhauser, Gerhard (2019), “The power of Public Assemblies: Democratic politics Following Butler and Arend” Political Phenomenology: Experience, Ontology, Episteme, New York: Routledge. pp. 202-219.
 • Villa, Dana (2000), Introduction: The Development of Arendt’s political thought in: The Cambridge Companion to Hannah Arendt, edited by Dana Villa (Cambridge University press: Cambridge) pp. 1-22
 • Yaghubi-Notash, Masoud; Vahid Nejad Mohamad; Mahmud Soufiani (2019), "Language, gender and subjectivity from Judith Butler's perspective", in: Journal of Philosophical Investigations, vol 13, pp. 305-315