غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

2 دانشیار گروه فلسفه دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

10.30465/os.2024.47810.1953

چکیده

طرح اساسی نوشتارِ حاضر بر مبنای مسأله چگونگی نسبت رومانتیسیسم فلسفی با فلسفه روشنگری و ضد روشنگری از یک سو و نحوه تاثیرگذاری کلیدواژگان و تعابیر اندیشه‌ای این جنبش بر فلسفه قاره‌ای معاصر، پی‌ریزی شده است. فرض بر این است که رومانتیسیسم فلسفی کوشش می‌کند تا با ایجاد سنتزی میان فلسفه روشنگری و جنبش‌های ضدِ روشنگری به تعادلی میان اومانیسم و خردگرایی مدرن با ارزش‌های سنتی و ضد مدرن دست یابد. این در حالی است که کلیدِ مهم این سنتز رومانتیک را باید در نگرشِ خاصِ رومانتیسیسم به فلسفه زیبایی‌ شناسی و هنر جستجو کرد. در پیگیری مقصودِ مذکور، ضمن بررسی تبارشناسانه و تاریخی، نسبتِ تعابیِر کلیدی و مهّمِ سنّتِ رومانتیسیسم آلمانی با فلسفه قاره‌ای معاصر، مورد واکاوی قرار خواهد گرفت: علم گرایی پوزیتیویستی افراطی و مشیِ ضدِ فلسفی آن که برآمده از عقلانیت ابزاری است؛ همچنین رویکردهای شبه فلسفی و شبه علمی پست‌ مدرنیسم در نسبت با احساسی‌گری رُمانتیک.

کلیدواژه‌ها

منابع
آمریکس، ک. (1398). ایده آلیسم آلمانی: راهنمای کمبریج (ح. مرتضوی، مترجم). علمی فرهنگی.
بیزر، ف. (1398). رومانتیسم آلمانی (م. آذرفام، مترجم). ققنوس.
برلین، آ. (1398). ویکو و هردر: دو بررسی در تاریخ اندیشه ها (ا. رنجی، مترجم). ققنوس.
برلین، آ. (1385). ریشه های رومانتیسم (ع. کوثری، مترجم). ماهی.
برلین، آ. (1385). مجوس شمال (ر.رضایی، مترجم). ماهی.
دورانت، و.ج. (1369). تاریخ تمدن: روسو و انقلاب (ض. طباطبایی، مترجم).علمی فرهنگی.
کاسیرر، ا. (1370). فلسفه روشنگری (ی. موقن، مترجم). نیلوفر.
کانت، ا. (1399). نقد قوه حکم (ع.رشیدیان، مترجم). نی.
Adler, H & Koepke, W. (Eds.), (2009). A Companion to the Works of Johann Gottfried Herder. Camden House.
Beiser, F. (1992). The Early Politics and Aesthetics of Friedrich Schlegel, in Enlightenment, Revolution and Romanticism: The Genesis of Modern German Political Thought 1790–1800, Cambridge, MA: Harvard University Press, pp. 245–263.
Bristow, W. (2023). Enlightenment. In Zalta, E & Nodelman, U. (Eds), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/archives/fall2023/entries/enlightenment
Forster, M. (2023). Johann Gottfried von Herder. In Zalta, E & Nodelman, U. (Eds), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/archives/win2023/entries/herder
Frank, M. (2004). The Philosophical Foundations of Early German Romanticism. Millán-Zaibert, E. (trans). Sunny Press.
Guyer, P. (2023). 18th Century German Aesthetics. In Zalta, E. (Eds), The Stanford Encyclopedia of Philosophy.  https://plato.stanford.edu/archives/fall2020/entries/aesthetics-18th-german
Gay, P. (1966). The Enlightenment: An Interpretation. Knopf
Gorodeisky, K. (2016). 19th Century Romantic Aesthetics. In E.N. Zalta (Eds), The Stanford Encyclopedia of Philosophy. https://plato.stanford.edu/archives/fall2016/entries/aesthetics-19th-romantic
Hay, K. (2017). August Wilhelm von Schlegel. In E.N Zalta (Eds), The Stanford Encyclopedia of Philosophy.  https://plato.stanford.edu/archives/sum2017/entries/schlegel-aw
Robert, D & Murphy, P. (2006). Dialectic of Romanticism: A Critique of Modernism. Continuum studies in Philosophy.
Rush, F. (2019). The Cambridge companion to Hermeneutics. Hermeneutic and Romanticism (pp: 65-87).
Seyhan, A. (1992). Representation and Its Discontents. UCP.