غرب شناسی بنیادی
1. حقیقت و اراده معطوف به قدرت به منزله هنر

سید علیرضا رضوی‌زاده؛ بیژن عبدالکریمی؛ علی مرادخانی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 169-195

http://dx.doi.org/10.30465/os.2020.5207

چکیده
  ایده اصلی تفکر نیچه مفهوم ”اراده معطوف به قدرت“ است که به عنوان بدیلی در مقابل تفکر متافیزیکی مطرح می‌گردد. تفکر نیچه پیام‌آور تفسیر نوینی از ساحت حیات فردی و اجتماعی انسان در جهان کنونی است. نقد رادیکال نیچه به سنت تفکر متافیزیکیِ تاکنونی این است که این سنت به نیهیلیسم منجر گردیده است. همین نقد در تحلیل آخر زمینه‌های ظهور معنای ...  بیشتر

2. برساخت‌گرایی جمعی برنو لاتور؛ از متافیزیک سوژه ـ ابژه به متافیزیک مذاکره

رحمان شریف‌زاده

دوره 5، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1393، ، صفحه 55-84

چکیده
  لاتور گرچه خود یک برساخت‌گرا است، منتقد سرسخت برساخت‌گرایی اجتماعی و نقطة مقابل آن، واقع‌گرایی متداول (که لاتور آن را خام می‌داند) است؛ مسئله و مشکل لاتور با این دو رویکرد برمی‌گردد به مبانی هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی آن‌ها، یعنی تقابل سوژه ـ ابژه و نحوة ارتباط آن‌ها؛ به نظر وی، این تقابل چیزی جز شکاکیت و نسبی‌گرایی برای فلسفه، ...  بیشتر

3. دریدا: واسازی، از نقد مابعدالطبیعة غربی تا سیاست

یوسف شاقول؛ سید‌رحمان مرتضوی

دوره 1، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1389، ، صفحه 97-117

چکیده
  به نظر دریدا، منشأ خشونت و دیگرستیزی موجود در ساحت سیاست غربی تفکر متافیزیکی است؛ سنت متافیزیک غربی، از افلاطون تا هوسرل، جایگاه اصلی و اولیة دیگرستیزی سیاسی است. این تفکر با نفوذ به تمامی ساحت‌های اندیشه و عمل انسان غربی، راه را بر بینش و کنشی دیگرخواه بسته است. دریدا با نقد ِمصادیق این دیگر‌ستیزی، می‌کوشد سیاستی دیگرگون بیا‌فریند. ...  بیشتر