غرب شناسی بنیادی
1. گسست معرفت شناختی و واسازی سوبژکتیویسم در فلسفة نیچه

بیان کریمی؛ سید مصطفی شهرآیینی

دوره 11، شماره 1 ، بهار و تابستان 1399، ، صفحه 193-209

http://dx.doi.org/10.30465/os.2020.5529

چکیده
  خوانش نیچه از واسازی مفهوم سوبژکتیویسم، بر گسستِ معرفت­شناختی از فهم­های سنتی و مدرن در باب معرفت، حقیقت، زبان و آگاهی استوار است. او چهارچوبی جدید برای بازتفسیر موجود انسانی به عنوان موجودی دائماً متغیر در شبکة فرایندهای تن­کردشناسانه ارایه می­دهد و پدیده‌هایی چون معرفت، حقیقت، زبان و اندیشه را از نو تفسیر و ارزشیابی می­کند. ...  بیشتر

2. حقیقت و اراده معطوف به قدرت به منزله هنر

سید علیرضا رضوی‌زاده؛ بیژن عبدالکریمی؛ علی مرادخانی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 169-195

http://dx.doi.org/10.30465/os.2020.5207

چکیده
  ایده اصلی تفکر نیچه مفهوم ”اراده معطوف به قدرت“ است که به عنوان بدیلی در مقابل تفکر متافیزیکی مطرح می‌گردد. تفکر نیچه پیام‌آور تفسیر نوینی از ساحت حیات فردی و اجتماعی انسان در جهان کنونی است. نقد رادیکال نیچه به سنت تفکر متافیزیکیِ تاکنونی این است که این سنت به نیهیلیسم منجر گردیده است. همین نقد در تحلیل آخر زمینه‌های ظهور معنای ...  بیشتر

3. وفای خلاق مارسل: روشی برای تغییر جهان مدرن

مریم احمدی کافشانی؛ احمدعلی حیدری

دوره 4، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1392، ، صفحه 1-21

چکیده
  اگر رفتارهای مشاهده‌پذیر برایند طرز تفکری است که در پس‌زمینة ‌آن‌ها قرار دارد، بدیهی است که هر تلاشی برای تصحیح رفتار، منوط به تغییر دیدگاه خواهد بود. با پذیرش این فرض، حل معضلات فردی و اجتماعی جوامع متجدد نیازمند بازنگری در نگاهی است که زیربنای کل متشکلی است که تفکر مدرن نامیده می‌شود. گابریل مارسل برای این تغییر و اصلاح، آموزة ...  بیشتر