غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه تاریخ و تمدن غرب، پژوهشکده غرب‏شناسی و علم‏پژوهی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران

چکیده

عقل انسانبه عنوان وجه تمایز وی از حیوانات، اصلی ترین عامل شکل دهندة تمدن بشری بوده  است و محرومیت  از عقل به منزله محرومیت از حضور در فرآیند تمدن بشری تلقی می شود. در اسطوره های یونان باستانیعنی اولین زمینه های فرهنگی غرب زنان موجوداتی غیرعقلانی و احساسی توصیف می شدند.این طرز تلقی با فیثاغوریانکه بنیانگذاران فلسفهیونان بودند ادامه یافت و سپس  در تاریخ فلسفة غرب تا  دوره روشنگریپیش رفت. به این ترتیب حوزة اجتماعی دوره روشنگری به مردان، و حوزة خانوادگی به زنان اختصاص یافتو عقل  مردانه یکه تاز عرصه تمدن شد.با تولد و گسترش جنبش های فمینیستی فیلسوفان زنانه نگر پا به عرصة تفکر گذاشته اند و عقل مردمحور مدرن را مورد نقادی قرار داده اند.. ایشان به بازخوانی تفکر فلسفی پرداخته اند تا زنان را از حاشیه به متن حیات انسانی وارد کنند وبا ورود  عقل مادرانه به نظریه پردازی ها و سیاستگذاری های اجتماعی، مهربانی و صلح را به جامعه بشری بازگردانند. در این مقاله پس از تحلیل عقل مذکر و نقادی آن توسط فیلسوفان زنانه نگر  راهکارهای نظریه پردازان فمینیست  تحلیل و ارزیابی می شود، و در نهایت معیارهایی برای  عقلانیتارائه می شود که از آسیب دوگانه انگاری انسا ن ها به عنوان سوژه / ابژه ، من / دیگری، اصلی / فرعی، در امان باشد و طرحی همدلانه برای حیات انسان دراندازد.

کلیدواژه‌ها

-                 Alcoff, Linda & Potter, Elizabeth, (1993),Feminist Epistemologies, Routledge, NewYork and London.
-                 Anderson, Pamella Sue, (1998) A Feminist Philosophy of Religion, Black Well,
-                                   Benhabib, Seyla, (1995), Feminist contentions, Routledge.
-                                   Campbell, Joseph,(19730, Myth to live by, Bantam Books.
-                 Flax, Jane, (1990),"Postmodernism and Gender Relations in Feminist Theory",Postmodernism and Gender Relations in Feminist Theory. Jane Flax. Signs, Vol. 12, No. 4, Within and Without: Women, Gender, and Theory. (Summer, 1987), pp. 621-643.
-                 Grosz, Elizabeth,(1993) "Bodies and Knowledges: feminism and the crisis of Reason", In Linda Alcoff&Elizabeth Potter (eds.), Feminist Epistemologies. Routledge. pp. 187—216.
-                 Haraway, Donna, (1991), "A Manifesto For cyborgs: Science, Technology, and socialist Feminism in the 1980s" Published online: 16 Sep 2010. Pages 1-42.
-                 Hamilton,Edith,(1969)Mythology, Doris Fielding,Reid.
- Harding, Sandra, (1993) "Rethinking Standpoint Epistemology: What is Strog Objectivity?"in Alcoff and Potter(eds),Fweminist Epistemologies,49-82.
-                 Hartsock, Nancy,(1983), "Foucault on Power: A Theory For Women" In L. Nicholson (Ed.), Feminism/postmodernism (pp. 157-175). London: Routledge.
-                                   Jung, Carl Gustav, (1964), Man and His symbols, Doubleday. New York London Toronto Sydney Auckland.
-                 Kant, (1798) ,Introduction to Kant's Anthropology is an introductory, published in an English translation by Arianna Bove on generation-online.org in 2003.
-                 Longino,Helen E. (1990)Science as Social Knowledge: Values and Objectivity in Scientific Inquiry, Princeton University Press.
-                                   LIoyd, Genevieve, (1993), The Man of Reason : "Male" and "Female" in Western Philosophy, London: Routledge.
-                                   Lovibond, Sabina.. “Feminism and the “Crisis of Rationality”, New Left Review, 207 (September-October), (1994), 72-86.
-                 Nicholson, Linda J., (1990) (Edited and With an Introduction), Feminism / Postmodernism, Routledge, NewYork and London.
-                 O’ Neill , (1989). Constructions of Reason: explorations of kant’s Practical Philosophy, Cambridge University Press.
-                 Parsons, Susan F. (1987), "Feminism and The Logic of Morality: A consideration of Alternativs"."in Ethic: A Feminist Reader ,Oxford: Basil Blackwell.
-                                   Pateman, Carole(1988)., The sexual Contract, Cambridge: Polity Press.
-                 Ruddick, Sara, (1995),  Maternal Thinking: Toward a Politics of Peace, Beacon Press.
 
-                                   Said, Edward, (1978), Orientalism, Pantheon Books, New York.
-                                   Stone, Alison,( 2007), An Introduction to Feminist Philosophy, Polity.