غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری رشته فلسفه، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران،

2 استاد فلسفه، دانشکده حقوق، الهیات و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

دیلتای در بخش اول اندیشه اش برای استقلال بخشیدن به علوم انسانی موفقیت چندانی به دست نیاود بدین جهت برای یافتن راه حل مناسب اندیشه اولیه خود را مورد تامل و بازبینی قرار داد. دستاورد این تلاش مجدد این بود که تنها با روش درون بینی نمی توان علوم انسانی تاسیس کرد زیرا که طریق درون نگری اساساً واسطه تفهیم و تفاهم قرار نمی گیرد. لذا دیلتای در بخش دوم اندیشه اش معتقد می شود که باید تاریخ را آیینه قرار داد و از طریق تامل در آن به شناخت خود رسید. مفاهیم کلیدی که دیلتای برای رسیدن به مقصود خود به کار می برد، عبارتند از: تجربه زیسته، عینیت یافتگی روح و فهم.
فهم از نظر دیلتای بازسازی و باز تولید محتوای فکری نهفته در یک جلوه فیزیکی است. در این بازسازی باید فضای فکری و زمینه های تاریخی – فرهنگی و سایر اموری که با مولف نسبت دارد مورد توجه قرار گیرد. دیلتای مقولاتی را در تقابل با مقولات صوری تحت عنوان مقولات حیات معرفی می کند که شامل: زمان، معنا، ارزش، غایت و نیروی مولد است.از میان این مقولات زمان جایگاه ویژه ای در نظام فکری دیلتای دارد. زیرا که مقولات دیگر از تامل در این مقوله به دست می آید.

کلیدواژه‌ها

 
منابع انگلیسی:
1)     Dilthey, Wilhelm. Understanding the Human world. (selected works vol.2) ed. by Rudolf makkreel and frithj of Rodi. Princeton: Princeton universityPerss. 2010
2)     Dilthey, Wilhelm. The formation of the Historical world in the human science (selected works vol.3) ed. by Rudolf makkreel and frithj of Rodi. Princeton: Princeton universityPerss. 2003
3)     Dilthey, Wilhelm. Hermeneutics and the study of History (selected works vol.4) A makkreel and frithj of Rodi. Princeton: Princeton university Perss.ed Rudolf, 1996
4)     Gadamer, H. G, Truth and Methed; Translation by: Joel weinsheimmer, the continuum company, 1994
5)     Martin Heidegger, Bing and Time, Translated by john macguarrie and Ed world Robinson, Basil Black well, 1988
6)     Makkreel,Rudolf ,Wilhelm Dilthey, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2016 Edition), Edward N.zalta (ed.), URL=<http:// plato. Stanford. Edu /archives/fall2016/ entries/dilthey/>.
7)     Wheeler, Michael, “Martin Heidegger” The Stanford Encyclopedia of Philosophy (winter 2018) Edition Edward N.zalta (ed.), forthcoming URL=<http:// plato. Stanford. Edu /archives/win 2018 /entries/ heidegger/>.
 
 
 
منابع فارسی
1-     به فهم آوردن جهان انسانی، ویلهلم دیلتای، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، تهران، انتشارات ققنوس، 1392 
2-     تشکل جهان تاریخی در علوم انسانی، ویلهلم دیلتای، ترجمه منوچهر صانعی دره بیدی، تهران، انتشارات ققنوس، 1389
3-     دانش هرمنوتیک و مطالعه تاریخ، ویلهلم دیلتای، ترجمه منوچهر صانعی دره­بیدی، تهران، انتشارات ققنوس، 1391
4-     حلقه انتقادی،دیوید کوزنزهوی، مترجم: مراد فرهادپور، مقاله اول: رسالت هرمنوتیک، پل ریکور، تهران، انتشارت گیل، 1371
5-     علم هرمنوتیک، ریچارد ا.پالمر، ترجمه محمد سعید حنایی کاشانی، تهران، انتشارات هرمس، 1377
6-     درآمدی بر هرمنوتیک، واعظی احمد، تهران، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، چاپ هفتم، 1393