غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه دانشگاه تبریز

2 دانشیار فلسفه، دانشگاه تبریز

چکیده

گادامر همچون افلاطون «دیالوگ» را مبنای شناخت می­داند، بدین معنا که ما از طریق دیالوگ اشیا پیرامون خودمان را می­شناسیم. روشن است که برای تحقق دیالوگ، دست کم، دو طرف لازم است. در افلاطون، حداقل در نگاه اول، چنین به نظر می­آید که طرفین دیالوگ دو شخص هستند. آیا در گادامر هم چنین است؟ برای این پرسش در میان مفسرین گادامر دو پاسخ وجود دارد. الف) اکثر آن­ها دیالوگ میان اشخاص را اساس می­دانند. به نظر آن­ها، ما به­مثابه اشخاص برای شناخت جهان و اشیاء پیرامون خودمان باید گرد هم آییم و با یکدیگر گفتگو کنیم. ب)  اما برخی از آن­ها همچون فیگال Günter Figal خود اشیا را نیز دوشادوش اشخاص طرفی برای گفتگو می­شمارند؛ زیرا انسان و جهان هر دو در گادامر زبانمند هستند. اشیاء نیز زبانمند هستند و چیزی برای گفتن دارند. فهم و شناخت در گفتگوی زبانی میان انسان و جهان به­مثابه طرفین گفتگو، یعنی به­مثابه من/تو، رخ می­دهد. در این مقاله می­کوشیم نشان ­دهیم که هر دو نحوه­ی «گفتگوی میان انسان و جهان» و «گفتگوی میان اشخاص» در هرمنوتیک فلسفی گادامر به همراه یکدیگر مبنای شناخت و فهم هستند.

کلیدواژه‌ها

منابع
- Dostal, R. J.(ed.),(2002), The Cambridge Companion to Gadamer, New York, Cmbridge University press,
-Gadamer ,Hans Georg ,(2004),Truth and Method ,Translated by J. Weinsheimer and D.G. Marshall , London, Continuum Publishing Group, Third edition
­ -­------,( 1977). Philosophical   Hermeneutics, Translated and edited by D. E. Linge. Berkeley, University of California  Press
-----,(1980),Dialogue and Dialectic: Eight Hermeneutical Stuies on Plato , Translated by P. C. Smith, New Haven,Yale  University  Press
- -------- (1991)”Plato’s Dialectical Ethics Phenomenological interpretation Relating to the Philebus” translated by R. M.  Wallace, London ,Yale  University  Press,
----- (1976), Hegel's Dialectic: Five Hermeneutical Studies, Translated by P. C. Smith, New Haven, Yale University Press
Gibson, Christopher,(2018), The Common Ground between Plato’s Ontology of Ideas and Hans-Georg Gadamer’s Philosophical Hermeneutics, University of Ottawa
Figal,Gunter, .(2002)” The Doing of the Thing Itself: Gadamer’s Hermeneutic Ontology of Language, in  Dostal, R. J.(2002),pp.102-126
 Wachterhauser ,B.R. (1994),”Gadamer,s Realis:The Belongingness of word and Reality” ,in Wachterhauser, B.R.(1994),pp.148-171
- ----------,(ed.), (1994), Hermeneutics and Truth, Evanston, Illinois, Northwestern University Press
Vilhauer, Monica, (2010),Gadamer’s Ethics of Play Hermeneutics and the other, Lexington Books
Zuckert,H. C.(2002)” Hermeneutics in Practice: Gadamer on Ancient Philosophy, in  Dostal, R. J.(2002),pp.201-225
- واینسهایمر، جوئل،(1381). هرمنوتیک فلسفی ونظریه­ی ادبی، ترجمه­ی مسعود علیا،تهران، ققنوس   
-گادامر، هانس گئورگ، (1382). مثال خیر درفلسفه­های افلاطونی-ارسطویی، ترجمه­ی حسن فتحی، تهران، انتشارات حکمت