غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه کلام دانشگاه دانشگاه قرآن و حدیث

10.30465/os.2021.33285.1670

چکیده

اندیشه اخلاقی نیچه که در اراده معطوف به قدرت و رسیدن به ابرمرد متمرکز است هر نوع نظام مبتنی بر ذلت و تحقیر انسان را بی ارزش می‌شمرد و مسیحیت را به دلیل ترویج اخلاق بردگی، اخلاق ضعیفان می‌داند که با تاکید بر گناه نخستین و آلودگی ذاتی انسان، روح اراده و قدرت و عزت نفس را در آدمیان می‌میراند. این پژوهش، تلاش کرده تا آموزه‌های اسلامی مورد توجه نیچه را بیابد و با روشی پدیدارشناختی چگونگی تلائم دستگاه فکری وی با آن آموزه‌ها را واکاود. از نظر او اسلام، دینی است که شور، اراده، گزینش‌گری و خود اصیل انسان را به رسمیت می‌شناسد و فهمی صادقانه از طبیعت انسان، و نگاهی مثبت و واقع‌گرایانه به دنیا دارد که در تلائم با فلسفه وی و خصوصا انگاره اراده معطوف به قدرت است. هم‌چنین نظریه تفسیری منظرگرایانه‌اش به فهم پلورالیستی از ادیان کمک کرده و سازواری پاره‌ای آموزه‌های اسلامی با قطعاتی از دستگاه فلسفی وی، نگره مثبتی از اسلام را برای او فراهم آورده است. توجه به ساحت دل و احساس در حکمت عرفانی اسلام نیز سازگار با مبانی‌اش در نقد عقل مدرن بوده است.

کلیدواژه‌ها

 1. قرآن کریم

  1. کتاب مقدس، (۲۰۱۱). نسخه قدیم فارسی POV
  2. براون کالین. (۱۳۷۵)،. فلسفه و ایمان مسیحی،. ترجمه طاطه‌وس میکاییلیان. تهران: شرکت انتشارات علمی فرهنگی
  3. حقیقی شاهرخ. (۱۳۹۱)،. گذار از مدرنیته؟ نیچه، فوکو، لیوتار، دریدا، شاهرخ حقیقی. تهران: نشر آگاه
  4. دلوز ژیل. (۱۳۹۰).  نیچه و فلسفه. ترجمه لیلا کوچک‌منش. تهران: رخ داد نو
  5. رابینسون دیو،. (۱۳۸۰)،. نیچه و مکتب پست‌مدرن،. ترجمه ابوتراب سهراب و فروزان نیکوکار. تهران: نشر و پژوهش فروزان
  6.  عبدالکریمی بیژن ؛ سید علیرضا رضوی‌زاده ( الف.). حقیقت و اراده معطوف به قدرت به منزله هنر. دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398. صفحه ۱۶۹- 195
  7. عبدالکریمی بیژن ؛ سید علیرضا رضوی‌زاده (ب.). « لبخند» تراژیک ابرانسان در تفکر نیچه. دوره 11، شماره 1. بهار و تابستان 1399. صفحه 165-197
  8. کانت ایمانوئل. تمهیدات. (۱۳۷۰). ترجمه غلام‌علی حداد عادل. تهران:‌ مرکز نشر دانشگاهی
  9. مهرین مهران. (۱۳۳۸). فلسفه نیچه. تهران: کانون معرفت
  10. نیچه فریدریش. (۱۳۷۷ الف)،. اراده قدرت،. ترجمه مجید شریف. تهران: انتشارات جامی
  11. نیچه فریدریش. (۱۳۷۷ ب). حکمت شادان. ترجمه جلال آل احمد و دیگران. تهران: انتشارات جامی. چاپ دوم
  12. نیچه فریدریش. (۱۳۸۱)،. غروب بت‌ها یا فلسفیدن با پتک،. ترجمه داریوش آشوری. تهران: انتشارات آگاه
  13. نیچه فریدریش،. (۱۳۷۳). فراسوی نیک و بد(۱۳۷۳)،. ترجمه داریوش آشوری. تهران: انتشارات خوارزمی،. چاپ دوم
  14. نیچه فریدریش،. (۱۳۸۰). تبارشناسی اخلاق (۱۳۸۰)،. ترجمه داریوش آشوری. تهران:‌ انتشارات آگاه،. چاپ سوم
  15. یاسپرس کارل،. (1380)،. نیچه و مسیحیت،. ترجمه عزت الله فولادوند. تهران: انتشارات سخن

   

  1. Almond Ian. (2003). Nietzsche's Peace with Islam: My Enemy's Enemy Is My Friend”. German Life and Letters 56(1):43 - 55
  2. Almond Ian. (2010)., History of German Thought, from Leibniz to Nietzsche, Routlege., 2010
  3. Cahoone Lawrence E., [compiled by], (1996). From modernism to postmodernism: an anthology. UK: , Blackwell, UK, 199.6
  4. Hollingdale. R. J. (1965).  Nietzsche.  London: Routledge.
  5.  Jackson Roy. (2007).  Nietzsche and Islam. Routledge.
  6. Jemes Ken and Richardson John (Ed.). (2013). The oxford handbook of Nietzsche. Uk: Oxford University Press.
  7.  Lewis Bernard. (2008).  The Assassins: a radical sect in Islam. Basic Books
  8. Mandel Siegfried. (1998). Nietzsche and the Jews. New York: Prometheus Books.
  9. Mutti Claudio. (2013). Nietzsche et l'Islam. France: Edizioni all'insegna del veltro
  10. Rambort Lowry Robina and  Flores Watson Fiona, The Moors in ANDALUCÍA  8TH to 15TH Centuris in  http://www.andalucia.com/history/spainsmoo
  11. Robinson Dave. (1999). Nietzsche and Postmodernism., UK: Iconbooks.
  12. https://www.amazon.com/Nietzsche-lIslam-French-Claudio-Mutti-ebook/dp/B00DW22NCQ