غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسنده

استادیار فلسفه تعلیم و تربیت، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

10.30465/os.2021.35230.1694

چکیده

شناخت چگونگی قوام‌یافتن تدریجی علم تربیتی مدرن در طول تاریخ فرهنگی و اجتماعی جهان مدرن، نقش مهمی در فهم بنیادین ماهیت این علم، ذهنیت‌ها، مضامین و کلان‌ایده‌های حاکم بر آن و میراثی که اکنون از آن به جا مانده،‌ دارد. پژوهش حاضر به هدف بررسی این چگونگی، در پژوهشی تاریخی-تحلیلی و با بهره‌گیری از برخی منابع تاریخی دست اول و دست دوم درباره‌ی تاریخ علوم تربیتی و آموزش و پرورش مدرن در مناطق و کشورها و ادوار تاریخی مختلف، به واکاوی مهم‌ترین بسترهای شکل‌گیری و تحوّل و توسعه‌ی علم تربیتی مدرن پرداخته است. بر اساس یافته‌های پژوهش،‌ شش زمینه‌ی فرهنگی و اجتماعی شامل «ضرورت یافتن تربیت نسل جدید برای جامعه‌ی جدید و عدم صلاحیت نهادهای سنتی برای ایفای این نقش»، «آموزشی‌سازی مسائل اجتماعی»، «کشف دوره‌ی کودکی و اهمیت یافتن مطالعه‌ی آن»، «روانشناسی‌گرایی»،‌ «پیدایش و تحول مدارس و مراکز تربیت معلم» و «پیدایش حرفه‌ی معلمی و حرفه‌ای سازی مشاغل مرتبط با آموزش و پرورش» به عنوان مهم‌ترین ذهنیت‌ها یا پدیده‌های اثرگذار در ساخت معنا و ماهیت علم تربیتی مدرن شناسایی گشته و به تفصیل، گزارش و تحلیل شده‌‌اند.

کلیدواژه‌ها

کتاب‌نامه

دورکیم، امیل (1376). تربیت و جامعه‌شناسی، ترجمه علی‌محمد کاردان، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
رجبی، مزدک (1398). غرب‌شناسی: آغاز بصیرت و نارسایی ناگزیر مفهومی، غرب‌شناسی بنیادی، سال دهم، شماره‌ی اول، 19-38.
روسو، ژان ژاک (1382). امیل، ترجمه غلامحسین زیرک‌زاده، چ2، تهران: انتشارات ناهید.
ریتر، یوآخیم؛ کارلفرید گروندر و گتفرید گابریل (1394). فرهنگنامه‌ی تاریخی مفاهیم فلسفه، جلد سوم: فلسفه اخلاق، ترجمه گروه مترجمان مؤسسه‌ی فرهنگی پژوهشی نوارغنون، ویراستاری محمدرضا حسینی بهشتی و بهمن پازوکی، تهران: مؤسسه‌ی پژوهشی حکمت و فلسفه‌ی ایران و مؤسسه‌ی فرهنگی پژوهشی نوارغنون.
کلاته ساداتی، احمد (1393). ما و جادوی میداس؛ جهان اسلام و غرب‌شناسی انتقادی، غرب‌شناسی بنیادی، سال پنجم، شماره‌ی اول، 61-79.
ملکی، فخری و رضا داوری اردکانی (1398). مفهوم علوم انسانی در اندیشه‌ی نخست ویلهلم دیلتای، غرب‌شناسی بنیادی، سال دهم، شماره‌ی اول، 221-238.
Ariès, P. (1962). Centuries of childhood: A social history of family life. Knopf.
Beiser, F. C. (2003). Romanticism. A Companion to the Philosophy of Education, 130-142.
Biesta, G. (2014). Is philosophy of education a historical mistake? Connecting philosophy and education differently. Theory and Research in Education, 12(1), 65-76.
Brehony, K. J. (2009). Transforming theories of childhood and early childhood education: child study and the empirical assault on Froebelian rationalism. Paedagogica Historica, 45(4-5), 585-604.
Bridges, D. (2008). Educationalization: On the appropriateness of asking educational institutions to solve social and economic problems. Educational Theory, 58(4), 461-474.
Caygill, H. (1995). A Kant Dictionary. Blackwell Publishing.
Cruikshank, K. (1998). The prelude to education as an academic discipline: American Herbartianism and the emergence of a science of pedagogy. Paedagogica Historica, 34(sup1), 99-120.
Davidson, E. S., & Benjamin, L. T. (1987). A history of the child study movement in America. In Historical foundations of educational psychology (pp. 41-60). Springer.
Depaepe, M. (1987). Social and personal factors in the inception of experimental research in education (1890‐1914): An exploratory study. History of Education, 16(4), 275-298.
Depaepe, M. (1992). Experimental research in education, 1890-1940: historical processes behind the development of a discipline in western Europe and the United States. Aspects of Education, 47, 67-67.
Depaepe, M. (1997). Differences and similarities in the development of educational psychology in Germany and the United States before 1945. Paedagogica Historica, 33(1), 69-97.
Depaepe, M. (1998). Educationalization: A key concept in understanding the basic processes in the history of Western education. The History Education Review, 27, 16-28.
Depaepe, M. (1998a). The heyday of paedology in Belgium (1899–1914): A positivistic dream that did not come true. International Journal of Educational Research, 27(8), 687-697.
Depaepe, M. (1998b). The Pedologist Medard Carolus Schuyten: An Insane Positivist or Just a Starry-Eyed Idealist? Paedagogica Historica, 34(sup1), 209-229.
Depaepe, M. (2012). Between educationalization and appropriation: Selected writings on the history of modern educational systems. Leuven University Press.
Depaepe, M., & Smeyers, P. (2008a). Educational research: the educationalization of social problems. Springer.
Depaepe, M., & Smeyers, P. (2008b). Educationalization as an ongoing modernization process. Educational Theory, 58(4), 379.
Drewek, P. (1998). Educational studies as an academic discipline in Germany at the beginning of the 20th century. Paedagogica Historica, 34(sup1), 175-194.
Fichte, J. G. (2009). Addresses to the German Nation (G. Moore, Trans.). Cambridge University Press.
Gehring, H. (1997). Educational Reconstruction of Bavaria under US Occupation. Paedagogica Historica, 33(1), 247-263.
Hofstetter, R. (2012). Educational sciences: Evolutions of a pluridisciplinary discipline at the crossroads of other disciplinary and professional fields (20th century). British Journal of Educational Studies, 60(4), 317-335.
Hofstetter, R., & Schneuwly, B. (2001). Educational Science in Switzerland: Evolution and Outlooks. https://archive-ouverte.unige.ch/unige:34586
Hofstetter, R., & Schneuwly, B. (2002). Institutionalisation of Educational Sciences and the Dynamics of Their Development. European Educational Research Journal, 1(1), 3-26.
Hofstetter, R., & Schneuwly, B. (2004). Introduction educational sciences in dynamic and hybrid institutionalization. Paedagogica Historica, 40(5-6), 569-589.
Hohendorf, G. (1993). Wilhelm von Humboldt. Prospects, 23(3-4), 665-676.
Hyslop-Margison, E. J., & Naseem, A. (2007). Scientism and education: Empirical research as neo-liberal ideology. Springer Science & Business Media.
James, W. (1899). Talks to teachers on psychology; and to students on some of life's ideals. Metropolitan Books/Henry Holt and Company.
Kant, I. (1991). Kant: Political Writings (H. B. Nisbet, Trans.; H. S. Reiss, Ed. 2 ed.). Cambridge University Press.
Kant, I. (1996). An answer to the question: What is enlightenment? (1784). In I. Kant & M. J. Gregor (Eds.), Practical Philosophy (pp. 11-22). Cambridge University Press.
Kant, I. (1997). Lectures on Ethics (P. Heath, Trans.; P. Heath & J. B. Schneewind, Eds.). Cambridge University Press.
Kant, I. (2007). Lectures on Education, Anthropology History and Education (R. Lauden, Trans.; G. Zöller & R. Lauden, Eds.). Cambridge University Press.
Keiner, E. (2002). Education between academic discipline and profession in Germany after World War II. European Educational Research Journal, 1(1), 83-98.
Kivelä, A. (2012). From Immanuel Kant to Johann Gottlieb Fichte – Concept of Education and German Idealism. In Theories of Bildung and Growth: Connections and Controversies Between Continental Educational Thinking and American Pragmatism (pp. 59-86). SensePublishers.
Labaree, D. F. (2008). The winning ways of a losing strategy: Educationalizing social problems in the United States. Educational Theory, 58(4), 447-460.
Lagemann, E. C. (1997). Contested terrain: A history of education research in the United States, 1890–1990. Educational Researcher, 26(9), 5-17.
Locke, J. (1880). Some thoughts concerning education, with introduction and notes by R.H. Quick. The University Press.
Mulhern, J. (1959). A history of education: A social interpretation. New York: Ronald Press.
Münsterberg, H. (1898a). The Danger from Experimental Psychology, The Atlantic Monthly, 81, 159-167.
Münsterberg, H. (1898b). Psychology and Education, Educational Review, 16, 105-132.
Nisbet, J. (2002). Early textbooks in educational research: The birth of a discipline. European Educational Research Journal, 1(1), 37-44.
Ramirez, F. O., & Boli, J. (1987). The Political Construction of Mass Schooling: European Origins and Worldwide Institutionalization. Sociology of Education, 60(1), 2-17.
Richardson, W. (2002). Educational studies in the United Kingdom, 1940–2002. British Journal of Educational Studies, 50(1), 3-56.
Robarts, J. R. (1968). The quest for a science of education in the nineteenth century. History of Education Quarterly, 8(4), 431-446.
Selleck, R. (1967). The scientific educationist, 1870–1914. British Journal of Educational Studies, 15(2), 148-165.
Sensen, O. (2013). Kant on moral autonomy. Cambridge University Press.
Smeyers, P., & Depaepe, M. (2012). The Lure of Psychology for Education and Educational Research, Journal of Philosophy of Education, 46(3), 315-331.
Smeyers, P., & Depaepe, M. (2013). Educational Research: The Attraction of Psychology. Springer.
Smith, Richard (2008), The Pädagogisierung of Philosophy. In Educational Research: the Educationalization of Social Problems, (pp. 205-216). Springer.
Sutherland, G., & Sharp, S. (1980). “The Fust Official Psychologist in the Wurrld”: Aspects of the Professionalization of Psychology in Early Twentieth Century Britain. History of science, 18(3), 181-208.
Thorndike, E. L. (1910). The contribution of psychology to education. Journal of Educational Psychology, 1(1), 5.
Tröhler, D. (2003). The discourse of German Geisteswissenschaftliche Pädagogik–A contextual reconstruction. Paedagogica Historica, 39(6), 759-778.
Tröhler, D. (2009). Beyond arguments and ideas: Languages of education. In Educational Research: Proofs, Arguments, and Other Reasonings (pp. 9-22). Springer.
Tröhler, D. (2013). Pestalozzi and the Educationalization of the World. Palgrave Macmillan.
Tröhler, D. (2016). Curriculum history or the educational construction of Europe in the long nineteenth century. European Educational Research Journal, 15(3), 279-297.
Tröhler, D. (2017). The Dignity of Protestant Souls: Protestant Trajectories in the Educationalization of the World Educationalization of social and moral issues in the western world and the “educationalization of the world”, Pontificia Universidad Católica de Chile, Campus San Joaquín, Santiago, Chile. https://www.researchgate.net/publication/318325059_The_Dignity_of_Protestant_Souls_Protestant_Trajectories_in_the_Educationalization_of_the_World
Unesco. (2015). Decisions adopted by the Executive Board at its 197th session. Unesco. https://unesdoc.unesco.org/notice?id=p::usmarcdef_0000235180
Unesco. (2016). A Teacher's guide on the prevention of violent extremism. Unesco. https://unesdoc.unesco.org/notice?id=p::usmarcdef_0000244676
Wertz, M. (1996). Education and character: the classical curriculum of Wilhelm von Humboldt. Fidelio, 5(2), 29-39.
Wooldridge, A. (1994). Measuring the mind: Education and psychology in England c. 1860-c. 1990. Cambridge University Press.