غرب شناسی بنیادی

نوع مقاله : علمی-پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علامه طباطبایی

3 استاد گروه فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه علامه طباطبایی

10.30465/os.2023.46100.1922

چکیده

هدف این پژوهش با تحلیل مفاهیمی مرتبط با یادگیری در نوشتار ویتگنشتاین و نمونه هایی از استعاره های مشهور و مهمی که وی در آثار خود به قصد عینیت بخشی به مفاهیم آورده به بررسی کارکرداستعاره در تحقق « یادگیری در عمل» پرداخته و نقش استعاره به عنوان « حلقۀ واسط» در شناخت مورد بررسی قرار دهد. روش حیث هدف کاربردی و رویکرد کیفی و به شیوۀ تحلیلی می باشد. از نظر ویتگنشتاین استعاره فراتر از ابزاری بلاغی و به مثابه حلقۀ رابط قابلیت برانگیختن روشن سازی ذهن یادگیرنده را به سوی تحقق یادگیری مطلوب دارد. در آثار ویتگنشتاین استعاره به مثابه گونه ای امکان و چهارچوب برای درک صورت های زندگی و بستر ساز توافقی که در آن یادگیری در عمل روی می دهد قابل شناخت ا ست. استعاره ها جهانی بر ساخته از بازی های زبانی خلق می نمایند؛ برآمده از صورت های زندگی که معلم و فراگیر در آن به فهمی متقابل دست می یابند یادگیری را ممکن می سازد. استعاره های ویتگنشتاین عامل زمینه ساز عینیت بخشی به مفاهیم، بستر ی لازم برای الگوهای آموزشی است که یادگیری را از رهگذر توافق دربافتار صورت های زندگی به شیوه ای اثر بخش پیش می رانند.

کلیدواژه‌ها

 • فارسی:

  • ویتگنشتاین، لودویک؛ تحقیقات فلسفی؛ ترجمه مالک حسینی ( براساس ویراست 2009)، هرمس ، 1399
  • ویتگنشتاین، لودویک ؛ رسالۀ منطقی – فلسفی ؛ ترجمۀ مالک حسینی، هرمس 1399
  • ویتگنشتاین، لودویک ؛درباب یقین ؛ ترجمۀ مالک حسینی، هرمس ( چاپ پنجم)1397
  • ویتگنشتاین، لودویک ؛ کتاب های آبی و قهوه ای؛ ترجمه ایرج قانونی؛ نی ( چاپ پنجم) 1398
  • ویتگنشتاین، لودویک ؛ فرهنگ و ارزش ترجمه امید مهرگان؛ گام نو ( چاپ چهارم) 1395
  • ویتگنشتاین، لودویک؛ پژوهش های فلسفی؛ ترجمه فریدون فاطمی، مرکز 1394
  • هیتون، جان؛ ویتگنشتاین و روان درمانی ترجمه پرویز شریفی درآمدی، لیلا طورانی، ققنوس، 1397
  • دباغ، حسین، مجاز در حقیقت، هرمس 1393
  • دباغ، سروش، سکوت و معنا؛ صراط، 1393
  • مایچاک، اشتفان؛ ویتگنشتاین و پیامدها؛ ترجمه سیدامین الدین ابطحی؛ پیله 1400
  • کریپکی، سول؛ قواعد زبان خصوصی از نظر ویتگنشتاین؛ ترجمه حمیدرضا محمدی؛ نی 1396
  • هکر، پیتر؛ ماهیت بشر از دید گاه ویتگنشتاین؛ ترجمه سهراب علوی نیا؛ هرمس 1385
  • حسینی، مالک؛ ویتگنشتاین و حکمت، هرمس 1388
  • لفرانسو، گی آر، نظریه های یادگیری انسان( ویراست هفتم)؛ ترجمه یحیی سیدمحمدی، روان، 1400
  • لیکاف، جرج؛ جانسون، مارک (۱۳۹۵)، استعاره‌هایی که با آن‌ها زندگی می‌کنیم؛ ترجمه جهانشاه میرزابیگی ، آگه 1395

  مقالات:

  • اژه ای، محمد علی؛ بحثی تحلیلی درباب ماهیت استعاره از دید دانشمندان اسلامی، معارف، 24، 1370
  • وصالی ناصح، مرتضی؛ مبانی معناشناختی ساخت و ادراک مفاهیم در علوم انسانی (تحلیل تطبیقی ادراک استعاری در فلسفه غرب ادراک اعتباری در فلسفه اسلامی)؛ فلسفه و کلام :: نشریه ذهن :: زمستان 1394 - شماره 64)
  •  -حجت،مینو(138) بررسی جهان تصویر ساختار مبانی معرفت از دید ویتگنشتاین،  نامه مفید 1382 ش 36،صص126-101
  • - کنی، آنتونی(1396) معماری زبان و ذهن در فلسفۀ ویتگنشتاین، مترجم: اسمخانی، محمدرضا،تهران: ققنوس
  • - مشکات، محمد و مذهبی جعفر ، 1396 ، حکمت و فلسفه، سال سیزدهم، شماره سوم، پاییز 9316 ،صص 33- - 63تحلیل مواضع ویتگنشتاین متأخر و دکارت و تأکید بر مشابهت آنها در برونرفت از مسئلۀ دوآلیسم
  • گلفام، ارسلان و یوسفی راد، فاطمه،  زبان شناسی شناختی و استعاره، تازه های علوم شناختی، سال 4 ،شمارۀ 3 ،1
  • زنگویی ، اسداالله؛ شعبانی ورکی ، بختیار؛ فتوحی، محمود؛ مسعودی، جهانگیر (1389 .(استعاره: مفهوم، نظریه حسینی هاو کارکردهای آن درتعلیم وتربیت. مطالعات تربیتی و روان شناسی، 11) 1 ،(108 -77
  • حسینی، افضل السادات؛ الیاسی، تحسیم؛ عبدالکریمی، بیژه؛ سجادی، سیدمهدی؛ مفهوم استعاره و کارکرد آن در حوزه زبان و اقتضائات آن در تعلیم و تربیت، اندیشه های نوین تربیتی، دوره 12، زمستان 1397