غرب شناسی بنیادی
1. آموزه دانش فیشته، به مثابه بسط فلسفه اخلاق کانت و انقلاب فرانسه

محسن باقرزاده مشکی باف

دوره 11، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1399، ، صفحه 1-20

http://dx.doi.org/10.30465/os.2021.37207.1745

چکیده
  فیشته در صدد تکوین نظام آموزه دانش خویش از دو عنصر نظری یعنی معنای خودآیینی در اندیشه کانت و همچنین عنصر عملی یعنی انقلاب فرانسه سود می‌جوید. در این راستا با تکمیل خودآیینی کانتی( با استفاده از تجربه انقلاب فرانسه) آن را توانا به نفود به حوزه ضرورت و جوهر خارجی می‌کند و از این طریق آزادی را به قدرتی فراتر از تصور کانت تبدیل می‌کند. ...  بیشتر

2. استنتاج و نسبت مفاهیم حق و سیاست بر اساس کتاب بنیادهای حق طبیعی فیشته

محسن باقرزاده مشکی باف؛ محمود صوفیانی

دوره 10، شماره 2 ، پاییز و زمستان 1398، ، صفحه 21-40

http://dx.doi.org/10.30465/os.2020.4950

چکیده
  فیشته در کتاب بنیادهای حق طبیعی در دیالکتیکی دو سویه نه تنها مفهوم و اصل حق را از اصطلاحاتی در آغاز انتزاعی چون موجود متعقل، کنش‌گری، آزادی، آگاهی، دیگری و مفهوم بیناسوژه‌ای استنباط می‌کند بلکه در عین حال انضمامی شدن تمامی آن‌ اصطلاحات را بر اساس مفهوم و اصل حق تحقق می‌بخشد. بنابراین در نظام فکری فیشته تمامی این مفاهیم مجموعه‌ی ...  بیشتر

3. بررسی تحلیلی مسأله شهود عقلی در کانت و فیشته

زهره معماری؛ سید حمید طالب‌زاده

دوره 7، شماره 1 ، بهار و تابستان 1395، ، صفحه 89-110

چکیده
  یوهان گوتلیب فیشته مدعی بود تنها کسی است که روح فلسفۀ کانت را دریافته و به آن وفادار است. بااین‌حال، در برخی از اساسی‌ترین مسائل، موضع او درظاهر مخالف با کانت به‌نظر می‌رسید، به‌همین‌دلیل با نقدهای جدی مواجه شد، ازجمله امکان «شهود عقلی» برای انسان که کانت آن را انکار می‌کند، اما فیشته آن را بنیاد آگاهی می‌داند و تصریح می‌کند ...  بیشتر

4. فیشته در مواجهه با فلسفة نقادی کانت

علی کرباسی‌زاده؛ نسرین اسدیان

دوره 2، شماره 1 ، بهار و تابستان 1390، ، صفحه 55-69

چکیده
  فلسفه در طول تاریخ تحولات بسیاری کرده است. از آن جمله انقلاب کپرنیکی کانت بود که تغییر کلی نوع نگاه به فلسفه انجامید و مرحله‌ای جدید در فلسفه را درپی داشت. فلاسفة پس از کانت هر‌یک به نوعی با این دیدگاه در تعامل بودند، اگرچه کانت مدعی بود که نظامی کاملاً نقادانه ایجاد کرده است، اما ظاهراً پایبندی به روش انتقادی مورد نظر او حتی در ...  بیشتر